Středa, 19. ledna 2005
WEB RSS Reader

M�te doma RSS �te�ku? Cestujete? Pak by se v�m mohla hodit RSS �te�ka a cesty - ��k�m tomu "RSS Everywhere You Go"

P�r informac� o RSS:


Co je RSS?


Mo�n� jste si v�imli, že se na n�kter�ch pot�lech objevuje odkaz na takzvan� RSS kan�l. Je to soubor v jazyce XML, s p�edem danou strukturou. Jeho  v�stupem jsou nadpisy a kr�tk� ��sti �l�nk� publikovan�ch na tom kter�m port�lu plus dal�� informace o dokumentu, jako je �as publikace, autor a p��m� odkaz na samotn� �l�nek.


K �emu je to dobr�?


Pokud m�te doma na PC takzvanou RSS �te�ku, m�te okam�it� p�ehled o nov� publikovan�ch �l�nc�ch na Va�em obl�ben�m serveru, v�te, jestli n�kdo  napsal nov� p��sp�vek v Blogu(bloz�ch), kter� s oblibou �tete a tak d�le. Nemus�te tedy ka�dou chv�li nav�t�vovat danou str�nku a s nap�t�m �ekat, zda je n�co nov�ho k p�e�ten�. RSS �te�ka to ud�l� za v�s. Jednou za nastaven� �asov� �sek projde RSS kan�ly, kter� jste si v n� ulo�ili a pokud se objev� nov� �l�nek(p��sp�vek), m�te ihned k dispozici jeho titulek a kr�tk� opis. Pak u� z�le�� jen na v�s, zda kliknete na odkaz a p�e�tete si �l�nek cel�.


WEB RSS Reader


Pokud �asto cestujete a cht�li byste b�t neust�le v obraze, pak je v�m k dispozici �te�ka p��mo na internetu. Jedna z nich, moje obl�ben�, se nach�z� na adrese [http://rss.plech.net]. Jej� u�ivatelsk� prost�ed� je v angli�tin�, ale ovl�d�n� je vskutku intuitivn� a p�edpokl�d�m, že ho zvl�dne i pan Pepa z Doln� Lhoty.


Ovl�d�n�


Sta�� se zaregistrovat, pod polo�kou Create new account vypln�te Vaše jméno, heslo a heslo je�t� potvrd�te. Pot� se objev� okno pro administraci RSS kan�l�.


Prvn� polo�kou je Add new channel (p�idat nov� kan�l RSS). Zde si zad�te jeho n�zev, pod kter�m se bude zobrazovat, d�le jeho pln� internetov� adresa, a pokud m�te RSS kan�l� v�ce, m�ete ho za�adit i do n�kter� z Group (skupin). Druhou polo�kou je Rename channel (zm�na n�zvu), to snad net�eba vysv�tlovat. D�le Delete channel(smaz�n�), Move channel(p�esun), kde m�ete jednotliv� RSS kan�ly p�esouvat z jedn� skupiny do jin�; a nakonec polo�ka Move channels, zde m�ete p�esouvat cel� skupiny RSS kan�l�.


P�edpokl�d�m že u� m�te n�co zad�no, v lev� ��sti se ihned objev� n�zev kan�lu s po�tem nov�ch �l�nk�. po kliknut� na jeho n�zev si m�ete p�e��st co je nov�ho. pak sta�� jen kliknout na odkaz a m�ete si  �l�nek p�e��st cel� p��mo na serveru. Nad seznamem �l�nk� je mal� menu, kde je zobrazen n�zev, mo�nost j�t p��mo na V� obl�ben� port�l, d�l odkaz na zdroj XML a mo�nost ozna�it cel� kan�l jako p�e�ten�


Hlavn� menu


Prvn� odkaz v�m zobraz� jen kan�ly s nov�mi �l�nky, druh� vyp�e v�echny RSS kan�ly. T�et�m m�ete v�e ozna�it jako p�e�ten�. Polo�ka Channels v�m umo�n� v�e zm�n�nou editaci kan�l�, Groups zobraz� skupiny, kter� jste si vytvo�ili v administraci. List vyp�e tisknuteln� podrobn� seznam kan�l� i s adresami, rss jeho XML zdroj. Logoff net�eba vysv�tlovat. Posledn� je ok�nko pro vyhled�n� v�razu v rss zdroj�ch.


Pokud se chcete p�ihl�sit, m�te mo�nost si nastavit automatick� p�ihla�ov�n� p�i p��chodu na str�nku, nedoporu�uji za�krt�vat, pokud je na str�nce v�ce u�ivatel�.


Je�t� na p��n� PJ p�id�v�m p�r odkaz�:


http://webblok.wz.cz/
http://minasite.cz/
http://blogportal.hlava.net/
http://2705.net/h-demon/
http://pooh.cz/rss/myfeeds.asp


Nyn� nezb�v� ne� V�m pop��t p�kn� �ten� a spokojenost s touto slu�bou

kyk | Středa, 19. ledna 2005, 10:26 | | [ WEB RSS Reader] Sd�let 


Komentáře

(Lawrence - Mail - WWW)
Finanzen, Geld und Versicherungen einfach g�nstig

Finanzportal zur Berechnung von g�nstigen Tarifen bei Versicherung, Konto oder Kredit. Tarife online vergleichen oder kostenlose Beratung anfordern.


http://www.private-krankenvollversich.cxa.de

http://www.kfz-versicherungen.cxa.de

http://www.sofortkredit-vergleich.txq.de

http://www.all-online-shops.net

Pozn�mka (Kyk - Mail - WWW)
Ji� jsou k dispozici i �esk� a slovensk� jazykov� verze.

(klappa - Mail - WWW)
Jsem rad, ze muj puvodem "soukromy produkt" ma spokojene uzivatele ;-)
Na doplneni bych snad jen uvedl, ze pripravuji i pocestenou verzi (ne ze by tam bylo prilis anglictiny, ale proc ne) a ruzna barevna provedeni pro "narocne uzivatele" ;-)
Osobne budu rad za jakekoliv pripadne namety na vylepseni.
Klappa

(smirnoffff - Mail - WWW)
Tohle ur�it� vyzkou��m, jinak norm�ln� pou��v�m (kdy� u� tedy n�jakou online �te�ku pou�iji) Bloglines http://www.bloglines.com/

(PJ - Mail - WWW)
ur�it� u�ite�n� a zaj�mav�... ale h�d�m to není jedin� web RSS �te�ka... n�jak� linky na konkure�n� web �te�ky by nebyly? (abych mohl p��pad� porovnat)
d�kVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: