úterý, 25. ledna 2005
Jdu si pro antibiotika

Je t�eba br�t antibiotika p�i ka�d�m nachlazen�?

Zdroj: Avicena, Spotrebitel


Praxe mnoha praktick�ch l�ka�� je takov�, že na ��dost rodi�� nechaj� p�edepsat preventivn� antibiotika nachlazen�mu d�t�ti, a� je zrovna nepot�ebuj�. Na vir�zy (b�n� nachlazen�) toti� antibiotika nep�sob�, ty se maj� pod�vat, a� kdy� se objev� komplikace.


Nadm�rn� konzumace antibiotik nejen�e nepom�h�, ale �kod� organismu — nadm�rn� jej zat�uje a m�e vyvolat alergie. Nav�c se sni�uje obranyschopnost organismu proti bakteri�ln�m onemocn�n�m, ty se pomalu st�vaj� odoln�j��mi a n�kter� antibiotika na n� p�est�vaj� p�sobit.


T�to �asovan� bomb� se ale d� lehko zabr�nit a nestoj� to ani tolik pen�z. Existuje toti� p��stroj, tzv. CRP test, kter� dok�e zm��it hladinu C-reaktivn�ho proteinu v krvi. V�sledek potom l�ka�i ur��, zda se jedn� o bakteri�ln� z�n�t (hnisav� ang�na, bronchitida, ...) a m� p�edepsat antibiotikum, nebo se jedn� o lehk� z�n�t horn�ch cest d�chac�ch, pop�. ch�ipku. D�ti toti� v zimn�ch m�s�c�ch hodn� ka�lou a l�ka� m�e zjistit i n�lez p�i poslechu pr�du�ek. Valn� ��st t�chto bronchitid je ale vyvol�na viry.


Je pot�eba jen m�lo, kapi�ku krve (sta�� p�chnut� do prstu) a cca �ty�i minuty �asu, kdy l�ka� zjist� hladinu CRP v krvi. V p��pad� že l�ka� tento p��stroj nem� k dispozici, mus� zdlouhav� �ekat na v�sledky z laborato�e a to m�e zpomalit nebo i zkomplikovat p��padnou l��bu.


P��stroj stoj� zhruba 30 tis�c korun. Jedno vy�et�en� vyjde na 100 k�, VZP ho ale hrad� pouze z 85 procent. L�ka�i si tak musej� toto vy�et�en� dopl�cet, tedy ub�rat zisk n�kde jinde. Kdyby bylo vy�et�en� pln� hrazen� poji��ovnou, nemusela by CRP test m�t jen hrstka nad�enc�, ale byl by dostupn� v mnoha ordinac�ch. Poji��ovny by u�et�ily miliony korun za zbyte�n� ordinov�n� antibiotik, zv�ila by se kvalita l��by a p�ede�lo by se zbyte�n�m alergi�m z jejich nadu��v�n�.


Jak� je v� n�zor?

kyk | úterý, 25. ledna 2005, 13:06 | | [ Jdu si pro antibiotika] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: