Středa, 26. ledna 2005
WWW i WAP na jedn� adrese?

D� se probl�m um�st�n� WWW a WAP verze str�nky na jedn� adrese n�jak �e�it? Jist�, s pomoc� jazyka PHP, p��padn� ASP.

Ur�it� byste byli r�di, kdyby va�i n�v�t�vn�ci nemuseli zad�vat dv� r�zn� adresy do sv�ch prohl�e��. V�hodou skriptovac�ch jazyk� na stran� serveru je mimo jin� i to, že umo��uj� zjistit, zda v� prohl�e� akceptuje jazyk WML.


V�t�ina server� je nastavena tak, že jako defultn� str�nku vy�aduje soubor s n�zvem index.html/index.php/index.wml. Pomoc� prom�nn�ch z HTTP hlavi�ky je pak mo�no rozpoznat typ po�adavku u�ivatele, zda p�istupuje k tituln� str�nce z klasick�ho WWW prohl�e�e nebo z WAP browseru (nap�. tak� z mobiln�ho telefonu).


Obsah souboru index.php by pak m�l zajistit rozpozn�n� tohoto p��stupu a vy��dat str�nku ve verzi po�adovan� dan�m za��zen�m. M�e to pak b�t nap��klad index.wml pro WAP verzi a index.html pro WWW verzi, pop�. str�nka s jin�m n�zvem, samoz�ejm� jak dynamick� tak i statick�.<?php

$typ=strtoupper($HTTP_ACCEPT);
if (ereg("WML",$typ)) {
include("index.wml");
}
else {
include("index.html");
}
?>

Pokud bude soubor index.wml v jin�m adres��i
(nap�. domena.cz/wap), m�eme postupovat takto:

<?php
$typ=strtoupper($HTTP_ACCEPT);
if (ereg("WML",$typ)) {
include("wap/");
}
else {
include("index.html");
}
?>

p��padn� se nemus� na��tat index.html,
m�eme jej m�t p��mo v souboru index.php

<?php
$typ=strtoupper($HTTP_ACCEPT);
if (ereg("WML",$typ)) {
include("wap/");
}
else { ?>

.... zde vlo��me HTML k�d .....


<?php } ?>

Z prom�nn� HTTP_ACCEPT se zjist� typ po�adavku a podle n�j
pak skript p�esm�ruje/vlo�� na str�nku v adekv�tn� verzi
(nebo pokra�uje zpracov�n�m HTML k�du ve 3. k�zce).

kyk | Středa, 26. ledna 2005, 9:12 | | [ WWW i WAP na jedn� adrese?] Sd�let 


Komentáře

jenda adresa? (sprs - Mail - WWW)
Mne tento skript nefunguje. Mobil my vyhl�si chybu.Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: