Středa, 16. února 2005
Slovensk� Orange chce p�ev�lcovat slovensk� Telecom

a to za pou�it� levn�j��ch tarif� a nejv�t��ho mobilu.

Jak bylo ps�no v jednom [p�edchoz�m �l�nku], nejv�t�� mobil �ek� slibn� budoucnost. Slovensk� Orange vytukoval 14. února proti slovensk�mu Telecomu s nov�mi tarify "Domov 45" a "Firma 55", kter� jsou po v�ech stran�ch levn�j�� ne� b�n� tarify ST.
Jedinou nev�hodou oproti pevn� lince je vy��� po�izovac� cena, kter� je u Orange za 390Sk + aktivace 99Sk oproti 1Sk u Slovak Telecomu.
Oproti vy���m po�izovac�m n�klad�m stoj� ceny za vol�n� a SMS, kter� jsou v�hodn�j�� u n�kter�ch polo�ek o 10 hal���. Orange se nechal v�st cen�kem ST.
P�i vol�n� do s��t� Orange jsou ceny samoz�ejm� vy���.
Odkazy: [Srovn�n� tarif�], [Info Orange SK]

kyk | Středa, 16. února 2005, 15:29 | | [ Slovensk� Orange chce p�ev�lcovat slovensk� Telecom] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: