Středa, 2. března 2005
Co t�den dal

D�je se je�t� n�co jin�ho ne� ch�ipka, Gross a Superstar?

Ze v�ech stran se na n�s val� informace o ch�ipce, kter� je v na�ich luz�ch a h�j�ch ka�d�m rokem, leto�ek není v�jimkou. po�et nemocn�ch není nijak v�razn�, to ale neznamen�, že nebudeme mas�rov�ni slovem epidemie, co� znamen� Vypuknut� choroby, kter� sou�asn� zas�hne velk� po�et nebo zna�nou ��st jedinc� populace. Moc se mi nezd�, že by v �esku n�jak výrazná ��dila. To by le�ela p�lka n�roda. Tak�e epidemii chytli zase jen novin��i.


Standa se va�� ve vlastn� ���v�, Kalousek se krout� jak �amrda, moc k�i�et nem�e, pon�vad� m� tak� nastav�no, valn� ��st parlamentu jen tak lehce p�ch� do tohoto vos�ho hn�zda, proto�e se boj� �ihadla, nebo Ml�nu? Nakonec to odnesla ��rka, kter� cht�la stav�t, �v�r m� nesplacen�, tak�e bude asi muset prodat i Standovy sv�te�n� ko�ile, aby bylo z �eho na chleba.


Ned�ln� ve�ery u� zase tr�v� polovina populace sledov�n�m v�kon� mlad�ch zp�v��k�. Stejn� tak j�. Je zaj�mav� srovn�vat, i kdy� vlastn� moc toho nen�. Op�t porota vybrala skupinky abysme se do�kali vyrovnan�ho pom�ru pohlav� i v�kon�. Osobn� fand�m Myshce Noskov�.


Co vlastn� T�den dal?


Velk� rozhovor s Richardem Melvillem alias Moby. Moby je pr� arogantn�, nafoukan�, nep��jemn�. Jestli je to pravda, si p�e�t�te na str�nce [Tydne]

kyk | Středa, 2. března 2005, 5:00 | | [ Co t�den dal] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: