Středa, 30. března 2005
Google slav� Vincenta

Kdo si posp��, m� mo�nost shl�dnout p�kn� vyveden� logo Google...

... jak na domovsk� str�nce i str�nk�ch v�sledk� [google.com]. není to sice mistrovsk� dílo ;), ale pot�� ka�d� zm�na nudn�ho firemn�ho loga. Nav�c dok�e p�ipomenout v�ro�� narozen� slavn�ho mal��e, na kter� bych si, p�izn�v�m, osobn� nevzpomn�l.


 30.3.1853 se Vincent Wilhelm van Gogh narodil.


V�ce o van Goghovi nap�. na [Vincent van Gogh: Biography][Vincent van Gogh Galerie] [galerie nazdarek][google.com]

kyk | Středa, 30. března 2005, 20:14 | | [ Google slav� Vincenta] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: