Pátek, 1. dubna 2005
Nedbalost ou�ad� v EU

Je to neuv��iteln�, ale k do�lo k (doslova) neskute�n� nedbalosti ��edn�k� EU!

V Bruselu existuje nechr�n�n� datab�ze cestovn�ch pas� World Passport Record Bureau — nev��il jsem tomu, dokud jsem tam nena�el pasy s fotografiemi n�kolika zn�m�ch z r�zn�ch st�t� v�etn� na�eho!!!


Na t�to adrese (http://www.scrolllock.nl/passport/) sta�� zadat p�r �daj� a bez jak�hokoliv hesla m�ete vidět sv�j z�znam v kartot�ce cestovn�ch pas� v�etn� fotky!!!


*******


N�pov�da pro ty, kte�� neum�j� anglicky:


First name = k�estn� jm�no (pi�te bez h��k� a ��rek, nap�. Ji�� — jako Jiri)
Last name = p��jmen�
Citizen of —> Select a country = ob�an zem� —> vyberte st�t — tady mus�te zvolit Czechoslovakia (dal�� d�kaz neschopnosti eurounijn�ch ��edn�k� — datab�ze vznikla je�t� p�ed d�len�m �eskoslovenska a dosud nikdo v centr�le nebyl schopen opravit spr�vn� n�zev na�� republiky a p�idat Slovenskou republiku!)
nakonec klikn�te na
Search database = prohledat datab�zi...
...a chvilku mus�te vydr�et — hled�n� v datab�zi milion� pas� chv�li trv�, zhruba 15-20 vte�in, u b�n�j��ch jmen i d�le (nedivme se, datab�ze obsahuje v t�to dob� 63634445243722 pas�).


 

kyk | Pátek, 1. dubna 2005, 9:57 | | [ Nedbalost ou�ad� v EU] Sd�let 


Komentáře

(Pavla Mi�ekov� - Mail - WWW)
Chceme vyhledat pas na v�e uveden� jm�no.

(vera kyzlinkova - Mail - WWW)

(jiri novak - Mail - WWW)

(jiri novak - Mail - WWW)

(lubomir cihal, - Mail - WWW)

J�� (Fidel - Mail - WWW)
j� tam jsem taky

(tuml - Mail - WWW)
SUPER!!!!!...dobrej f�rVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: