Pondělí, 18. dubna 2005
Uk�zky z komunikace mezi piloty a mechaniky

Je to star�, ale dobr�.
Po ka�d�m letu vypl�uj� piloti formul��, kter� se jmenuje Grip, nebo-li str�nka. A tam nap�ou
v�echny technick� probl�my a z�vady na letadle, kter� zpozorovali b�hem letu a kter� je pot�eba opravit. A mechanici si to p�e�tou a zjednaj� n�pravu a pak do formul��e nap�ou co a jak bylo opraveno. Maj� zcela zvl�tn� humor. Leteck� spole�nost Quantas vydala knihu, ve kter� nejlep�� chu�ovky zve�ejnila. Je tam v�dy zaps�n probl�m a �e�en�.

Zapsan� probl�m: lev� vnit�n� pneumatika skoro pot�ebuje vym�nit.
�e�en�: lev� vnit�n� pneumatika byla skoro
vym�n�na.

Probl�m: zku�ebn� let byl O.K., ale automatick� p�ist�v�n� bylo velice drsn�.
Mechanikova pozn�mka: automatick� p�ist�v�n� na tomto letadle není nainstalov�no.

Pozn�mka: n�co je uvoln�no v pilotn� kabin�.
Mechanik: n�co bylo uta�eno v pilotn� kabin�.

Pozn�mka pilota: mrtv� brouci na p�edn�m skle.
Mechanik dopsal: byli objedn�ni �iv� brouci.

Pozn�mka: autopilot v poloze "dr�et v�ku" nech� letadlo klesat 60m za minutu.
Mechanik: tento probl�m si nemohu p�edv�st na zemi.

Zapsan� probl�m: Hlasitost DME je na neuv��iteln� s�le.
Mechanik dopsal: hlasitost DME byla nastavena na uv��itelnou s�lu.

Zapsan�
probl�m: T�ec� z�mky zp�sobuj�, že se �krt�c� p��ka zastav�.
Mechanik dopsal: proto tam tak� jsou.

Zapsan� probl�m: Podez�en� na praskl� sklo.
Mechanik: podez�en� je spr�vn�.

Zapsan� probl�m: Motor ��slo 3 chyb�!
Mechanik: po kr�tk�m hled�n� byl motor nalezen na prav�m k��dle.

Zapsan� probl�m: Letadlo se za letu chov� legra�n�.
Mechanik: letadlo bylo varov�no, aby se polep�ilo a l�talo v�n�.

Zapsan� probl�m: C�lov� radar pobrouk�v�.
Mechanik: c�lov� radar byl p�eprogramov�n p�id�n�m p�sni�kov�ch text�.

Zapsan� probl�m: My� v pilotn� kabin�.
Mechanik:
byla namontov�na ko�ka.

Zapsan� probl�m: Spod p��strojov� desky se oz�vaj� zvuky. Jsou to zvuky jako by trpasl�k bouchal na n�co klad�vkem.
Mechanik: trpasl�kovi bylo odebr�no klad�vko

kyk | Pondělí, 18. dubna 2005, 15:06 | | [ Uk�zky z komunikace mezi piloty a mechaniky] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: