Neděle, 12. června 2005
Ot�zka ze �ivota

Ka�d� si n�kdy pokl�d� z�sadn� ot�zku, kterou je nutn� zodpov�d�t, a� se jedn� o vztah, rodinu, zam�stn�n�, zde je jedna z nich a prostor pro va�e n�zory

Co je lep��, m�t volnou pracovn� dobu, prakticky kdekoliv, v hospod�, doma, venku, pr�ci ktera t� zaj�m�, kter� ti pom�e k sebezdokonalen�, du�evn�mu uspokojen�, z�vislosti jen na sob� a na sv�ch schopnostech a v�li, velmi n�ro�nou pr�ci, za kterou je vidět v�sledek,

s RIZIKEM mo�n�ho nedostatku financ�, ale mo�nost� vysok�ho vyd�lku?

ANEBO

m�t st�lou, jednotv�rnou pr�ci v jednom m�st�/kanclu se stejn�mi lidmi a m�kk�m ��fem, pr�ci kter� t� unavuje a zab�j� kreativitu, kter� nep�in�� radost a uspokojen�, 8-mi hodinov� sezen� na jednom m�st�,

s JISTOTOU pravideln�ho m�s��n�ho v�d�lku a t�m�� ��dnou budoucnost�?

——————-
Ka�d� mo�nost m� co do sebe, na jedn� stran� nejistota a tvrd� d�ina, na stran� druh� klid a jist� v�d�lek. Na jedn� stran� ��t sv�j �ivot, na druh� stran� b�t sv�z�n...

Aktualizov�no: na p��n� nevi�thiel p�id�na anketka

kyk | Neděle, 12. června 2005, 14:54 | | [ Ot�zka ze �ivota] Sd�let 


Komentáře

(nevi�thiel - Mail - WWW)
Nep�id� anketu?
Jinak, zahlasovala bych pro to prvn�.Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: