úterý, 11. října 2005
Desatero ... (mailem, autor blog.zarohem.cz)

... zam�stnanc� Julius Meinl �esk� Bud�jovice


  1. Sal�my: plesniv�j�c� sal�my odrhneme kart��em, ��m� odstran�me vrchn� vrstvu s pl�sn�. Pot� je pot�eme olejem, aby l�pe vypadaly. T�mto procesem se pochopiteln� sal�m zten�uje, tak�e po dosa�en� pr�m�ru 3 cm a m�n� zm��te popisek na "jakostn� klob�sa." Pozn�mka: uher�k nedrhn�te — ten je plesniv� norm�ln�. Pokud zplesniv� je�t� v�ce a z�kazn�ci budou dr�kovat, trvejte asertivn� na tom, že "je to u uher�ku norm�ln�." Pokud bude z�kazn�k dr�kovat d�l, pou�ijte "neser-ty-vn�" zp�sob.
  2. S�ry: podobn� jako u sal�m� odstra�te horn� vrstvu pl�sn�. Pokud je pl�se� za�ran�, pou�ijte Ariel. V p��pad�, že je i pot� povrch naplesniv�l�, zm��te popisek u zbo�� na "s�r hermel�nov�ho typu."
  3. Sal�ty: t�den star� sal�ty sm�ch�me se v�erej��mi. M�s�c star� sal�ty m�ch�me s dne�n�mi, aby byla pr�m�rn� jakost stejn�. Z�kazn�ky, kte�� budou m�t kecy na na�loutlou barvu sal�tu, odp�lkujte t�m, že jsou v nich dom�c� vejce. Reklamac� se ob�vat nemus�me, proto�e z�kazn�k nebude schopen t�den vyl�zt z hajzlu a po t�dnu ji� nem� �anci (p)otravinu reklamovat.
  4. Balen� potraviny s n�lepkou data v�roby: odstra�te n�lepku a p�ilepte novou se z�t�ej��m datem. Z�kazn�k bude nad�en z toho, že Einsteinova teorie relativity i cestov�n� �asem funguje a že vlastn� v�robek, kter� bude vyroben a� z�tra.
  5. Balen� potraviny s vyti�t�n�m datem spot�eby: p�iprav�me si hadr a l�h. N�sledn� hadr navlh��me a t�eme vyti�t�n� datum, dokud nezmiz�. Pot� vlastn� datumkou vytiskneme datum nov� — nejl�pe vy���, ne� aktu�ln�.
  6. Pe�ivo: den star� pe�ivo prom�chejte s �erstv�m. D�chodci to stejn� nepoznaj� a alespo� si otestuj� kvalitu sv�ch zubn�ch prot�z. Kdy� si prot�zu o pe�ivo zlom�, alespo� nebudou moci mluvit a nikomu nenabonzujou, že o n� p�i�li d�ky na�emu rohl�ku. Jestli�e pe�ivo v �eru a tm� sv�t�lkuje, bude patrn� plesniv� a nezbude n�m, ne� ho roz�lapat a prodat jako strouhanku.
  7. Strouhanka: jestli�e strouhanka zplesniv� tak�, pou�ijeme ji p�i v�rob� masn�ch produkt�, nap��klad "to�e��ku." Z�kazn�k nic nepozn�, proto�e d�ky na�im dodavatel�m u� stejn� nev�, jak chutn� masn� v�robek vyroben� z masa.
  8. Zelenina: lidi se�erou v�echno, tak�e zelenin� nemus�me v�novat nijak v�raznou pozornost. Novou zeleninu ned�v�me na plac d��ve, ne� d�chodci rozeberou tu st�vaj�c�. Jestli�e zelenina te�e, p�idejte na bedny n�lepku "MINCE-Akce!" Pokud je prod�van� zelenina v takov�m stavu, že ji� protekla krabicemi, zavol�me �klidovou slu�bu. K�bl se zbytky nevyl�v�me a pou�ijeme ji v �seku lah�dek k om�v�n� potravin.
  9. Jogurty: do nafouknut�ch v��ek ud�l�me miniaturn� d�rku �pendl�kem, aby splaskly. Doporu�uje se p�edem obalit jogurt mikrotenov�m s��kem, abychom pak nemuseli se�krab�vat zbytky ze stropu a p�id�vat je do sal�t�.
  10. D�le�it�: z�sadn� nevod�me z�kazn�ky do prostor pro zam�stnance. Bohu�el jsou mezi nimi i tac�, kte�� kv�li cedulk�m s n�pisy "Kafilerie," "Patologie," nebo "M�rnice" volaj� �OIku a hygienu, kte�� tady pak prud�, že nepou��v�me mramorov� stoly a neom�v�me je sprchou. Kdyby p�eci jen p�i�la nepou�en� kontrola a ptala se, co znamen� "Patologie," odpov�dejte "nelozumim, neumim c�sky!"

kyk | úterý, 11. října 2005, 13:37 | | [ Desatero ... (mailem, autor blog.zarohem.cz)] Sd�let 


Komentáře

Hm (Richi - Mail - WWW)
Hezk� :-)

V pohod� (Karel K. - Mail - WWW)
Kyk: ale jo, v pohod� - klidn� to tu nechte vyv�en� :). Ostatn� tak jako tak to l�t� mailama (zrovna dnes jsem takdy dostal sv�j �l�nek mailem :)) )

Re: �l�nek je p�evzat� (Kyk - Mail - WWW)
D�ky za upzorn�n�, p�i�lo to mailem a takovou "lah�dku" nevyv�sit by byla �koda. Pokud si nep�ejete publikaci, mohu spot st�hnout

�l�nek je p�evzat� (Karel K. - Mail - WWW)
Konkr�tn� p�vodn� verze tohoto d�lka je na http://blog.zarohem.cz/clanek.asp?cislo=150 , kde se o tom m�ete p�esv�d�it.

DEsaTEro (MikkeC - Mail - WWW)

COOL (nevim, uteklo mi - Mail - WWW)
Hustej blog

(Helena - Mail - WWW)
:-)))))))!!Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: