čtvrtek, 13. října 2005
20 p��znak� dosp�losti (mailem)

Kur�a, u� jsem tak� zest�rl :-)

1. Za oknem m� n�kolik kv�tin��� s kytkama, p�itom ��dn� z nich se ned� kou�it.
2. Sex v �zk� posteli pro jednoho u� nep�ich�z� v �vahu
3. V ledni�ce m� v�c j�dla ne� piva.
4. V �est hodin r�no u� není doba na chozen� do postele, ale na vst�v�n�.
5. Tvoji obl�benou p�sni�ku u� hraj� jen ve v�tahu.
6. V televizi sleduje� hlavn� p�edpov�di po�as�.
7. Tv� kamar�di u� se �en� a rozv�d�j�, m�sto aby si n�koho narazili nebo ho nechali plavat.
8. Tvoje dovolen� se smrskla ze 130 dn� na 14.
9. Nevysta�� u� s d��nama a svetrem, kdy� se chce� ohodit.
10. Jsi to ty, kdo vol� policii, proto�e ti zatracen� spratci odvedle odm�taj� ztlumit stereo.
11. Star�� p��buzn� u� vykl�daj� v tv� p��tomnosti sprost� vtipy.
12. Nev�, v kolik zav�r� Taco Bell.
13. Plat� m�� za poji�t�n� auta, zato za p�j�ku na auto spl�c� v�c.
14. Kdy� sp� na gau�i, jsi r�no cel� rozl�man�.
15. Sv�ho psa krm� podle z�sad zdrav� v�ivy, ne zbytky od McDonalda.
16. Odpoledne u� si ned�v� �lof�ka.
17. Ve�e�e a potom kino pro tebe nejsou za��tek rande, ale cel� rande.
18. P�lka sma�en�ho ku�ete ve t�i r�no ti neuklidn� �aludek, ale naopak vyvol� �lu�n�kov� z�chvat.
19. Do drogerie u� nechod� pro kondomy a t�hotensk� testy, ale pro pr�ky na bolen� hlavy.
20. Fla�ka v�na za t�i p�tky u� není fajnov� pit�.
21. Sn�d� r�no.
22. M�sto "U� nikdy nebudu tak stra�n� moc p�t", ��k�: "U� nem�u p�t jako d��v".
23. Devades�t procent �asu, kter� str�v� u po��ta�e, je skute�n� pr�ce.
24. Nepije� doma p�ed odchodem do hospody jen proto, abys u�et�il.
25. Se zakabon�nou tv��� �te� cel� seznam a marn� hled� jedin� bod, kter� se na tebe nevztahuje.

kyk | čtvrtek, 13. října 2005, 14:05 | | [ 20 p��znak� dosp�losti (mailem)] Sd�let 


Komentáře

( - Mail - WWW)

( - Mail - WWW)Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: