čtvrtek, 22. prosince 2005
Kdy� nejde o v�c, tak HRAJTE O �IVOT!

Co t�m autor mysl�? �e� bude o nov� SMS h�e.

Parta lid� okolo Bendersoftware vypustila na sv�t novou SMS hru s n�zvem Lep�� ne� �ivot.


A skute�n�, d�ky t�to h�e m�ete bez riskov�n� vyzkou�et, jak byste se uchytili v prost�ed� drav� sou�asnosti.


Jde o SMS hru na motivy klasick� deskov� hry Monopoly, sice v n� neskupujete domy a lukrativn� pozemky, ale sna��te se z�skat pohybem po hrac�m poli co nejvy��� �rovn� majetku. Na cest� za majetkem hr��e �ek� mnoho n�strah v pozitivn�m i negativn�m smyslu. Nechyb� tu pol��ka N�HODA a FINANCE, na kter�ch "za�ijete" zaj�mav� �ivotn� situace -jako v b�n�m �ivot�-, kde m�ete p�ij�t k zaj�mav�m finan�n�m ��stk�m, nebo o n� i p�ij�t. B�n� pol��ka v�m nejen mohou p�idat na financ�ch, tak� i zv�it �rove� vzd�l�n�, nebo uprav� pozici v zam�stn�n�. Samoz�ejm� to z�vis�, stejn� jako v �ivot�, zejm�na na Va�em vlastn�m rozhodnut�.


Kde a jak za��t hr�t? Na WAPov� adrese http://ozivot.nawapu.cz respektive na jej�m webov�m zrcadle http://ozivot.nawapu.cz dostane hry chtiv� u�ivatel v�echny pot�ebn� informace. Hra je realizov�na p�es Premium SMS zpr�vy.


P�eji p��jemnou z�bavu a hodn� nap�t� p�i h�e O�IVOT!

kyk | čtvrtek, 22. prosince 2005, 1:53 | | [ Kdy� nejde o v�c, tak HRAJTE O �IVOT!] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: