Středa, 15. března 2006
Veci zdarma

Na Marigoldu se rozjela zajimava diskuse na tema Obecni internet

Na serveru [Marigold] Noname spustil diskusi s praktick�m cvi�en�m pro �ten��e, jak by vy�e�ili dostupnost z�kladn�ch potravin po zkrachoval� prodejn� potravin.


�l�nek je p��m�rem k projekt�m zav�d�n� obecn�ho internetu, pota�mo k projektu M� Prahy 5 k zaveden� internetu zdarma. To znamen�, že ve�ker� konkurence, kter� bude v dostupnosti t�to slu�by p�sobit, nem� nad�ji na dlouh� trv�n�, pro� bychom platili, kdy� m�eme m�t to sam� zdarma? Sice mo�n� s ni��� p��stupnost�, p�esto ale bez dal��ch pau��ln�ch n�klad� mimo ty po��te�n�.


S t�mto mne napadla j�t� jedna souvislost, a to s poskytov�n�m b�n� l��ebn� p��e (resp. l�k�) zdarma.


Jist� se mnou �ten�� bude souhlasit, že je v �R vysok� m�ra pl�tv�n� s l�ky zdarma. V�echny ty paraleny, kapky a tak d�le, kter� dostaneme automaticky u l�ka�e �i po p�edpisu zdarma, bu� za chv�li skon�� v �upl�ku se stovkou jim podobn�ch, kter� u� maj� po expiraci, nebo je bereme poka�d�, kdy� n�s trochu ofoukne v�tr.


Nejen že tedy doch�z� k pl�tv�n�, ne�m�rn� vysok� spot�eb�, ale i k tomu, že p�estaneme vidět i nab�dky sice placen�ch, ale mnohdy kvalitn�j��ch l�k�. M�ete argumentovat, že placen� l�k� je zbyte�n� (nebo na n� nem�te pen�ze), kdy� je mohu dostat zdarma. zkusme si ale odpov�d�t na ot�zku, u��v�me jich opravdu jen v nutn�ch p��padech, nebo mnohdy zbyte�n�, preventivn�?


Domn�v�m se, že v p��pad� platby (resp. spolu��asti) za tyto b�n� dostupn� l�ky z�sk�me trochu respektu ke sv�mu zdrav�, omez�me zbyte�n� pl�tv�n� a nakonec se dostane i na zv�en� spolu��asti poji��oven k drah�m l�k�m (onkologie, antirevmatika). L�k�rn�ci by tak� m�li v�ce prost�edk�, aby udr�eli sv� p�sobi�t� v men��ch obc�ch a nemuseli houfn� zav�rat sv� p�sobi�t�. 


Vlastn�, tato �vaha se m�e zm�nou n�kolika slov t�kat v�e zm�n�n�ho �l�nku o internetu...

kyk | Středa, 15. března 2006, 14:27 | | [ Veci zdarma] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: