Středa, 15. března 2006
Phishing - Skryta hrozba

Dejte si pozor na to, co Vam pristane v e-mailove schrance!

Jist� se V�m ji� stalo, že se V�m v e-mailov� schr�nce objev�, n�komu sem tam, jin�mu denn� a ve velk�m mno�stv�, nevy��dan� po�ta, tzv. SPAM. Nyn� se do na�� malebn� �esk� kotliny pomalu vt�r� dal�� nep��jemnost spojen� s nevy��danou po�tou, tak zvan� PHISHING. Dokonce i v �e�tin�.


"Co je to PHISHING?", pt�te se mo�n� n�kte��. Jde o takzvan� "ryba�en�", chyt�n� rybi�ek v elektronick�ch vod�ch, a to ne rybi�ek ledajak�ch! Jsou t�m my�leny va�e p��stupov� �daje k bankovn�m ��t�m, elektronick�m platebnm kart�m, a dal��, velice citliv� �daje, d�ky nim m�e p��padn� ryb�� tyto �daje velice snadno zneu��t, nebo s obrovsk�m ziskem prodat. Pokud byste takov�mu ryb��i sedli na lep, m�e se st�t, že na Va�em ��t� po n�kolika dnech nemus� z�stat ani pov�stn� p�tn�k.


V�t�inou se jedn� o fale�n� ozn�men� z nejr�zn�j��ch instituc�, že do�lo k n�jak� zm�n� v internetov�m bankovnictv�, p��padn� ��dost o potvrzen� p�ijet� n�jak� platby ze zahrani��. Zpr�va se tv��� velice d�v�ryhodn�, odes�latel tak� vypad� v po��dku a okdaz na str�nku uvedenou ve zpr�v� n�s zavede na str�nku ne nepodobnou, tak�ka stejnou se str�nkou, kde se p�ihla�ujeme k administraci sv�ho ��tu.


Ale POZOR! Pokud se pod�v�me do tzv. hlavi�ek e-mailu, zjist�me, že tam n�co nesed�. Nav�c, Finan�n� �stavy v�dy pos�laj� klasickou po�tou bu� upozorn�n� na zm�nu slu�eb, nebo rovnou v�zvu k nav�t�ven� pobo�ky. Nav�c p��choz� platby i ze zahrani�� chod� automaticky.


Proto p�r rad pro V�s, kte�� jste se s tzv. phishingem setkali poprv� nebo v�s to je�t� v budoucnosti �ek�:  1. V�dy ned�v��ovat!
  2. Pe�liv� �t�te e-maily, pokud se V�m n�co nezd�, zavolejte na infolinku �stavu, kterou m�te na !PAP�ROV� SMLOUV�!
  3. Pou��vejte a aktualizujte Antispam filtr/Antivirus, pom�ou V�m proti v�t�in� nevy��dan� po�ty.
  4. NEKLIKEJTE BEZHLAV� NA V�E, CO vidětE! U takto citliv�ch v�c� plat� ne dvakr�t, ale rad�ji t�ikr�t m�� a jednou �e�.
  5. Kdy� u� zpr�va p�sob� velice d�v�ryhodn�, V�DY se p�ihla�ujte ze STEJN� STR�NKY, kde administrujete sv�j ��et, ne pomoc� odkazu ve zpr�v�! Tam stoprocentn� zjist�te, zda se v�s n�kdo sna�� nachytat, nebo ne. Ve�ker� zm�ny a administrace prov�d�jte jen zde a nikde jinde.
  6. Vzhledem k tomu, že n�kdy ani Antispam nezabr�n� p�ijet� takov�ch zpr�v, plat� zlat� pravidlo:

Pou��vejte rozum.


(Pozn�mka pro toho, kdo omylem poskytne sv� �daje nezn�m� osob� nebo m� podez�en�, že se stal ob�t� Phishingu:  Rychle zablokovat ��et, karty a rad�ji rovnou nav�t�vit pobo�ku. Lep�� hodina str�ven� na pobo�ce ne� pr�zdn� ��et.)

kyk | Středa, 15. března 2006, 15:22 | | [ Phishing - Skryta hrozba] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: