úterý, 16. května 2006
Se Skype zdarma na pevnou a na mobil?

V severni Americe Skype zlevnuje

Internetov� a novin��sk� komunita j�s� — Skype nab�z� vol�n� zdarma na mobil a na pevnou v USA! N�kte�� kv�li tomu za�ali zcela nekriticky tahat i politiku.


Jednou v�c� je sice, že Skype nab�z� v USA a Kanad� vol�n� v JEN r�mci t�chto zem� gr�tis, druhou v�c� je, že je to jen �asov� omezen� nab�dka, nav�c diskriminuj�c� ostatn� zem�. Vzhledem k situaci na telekomunika�n�m trhu v t�chto zem�ch se není �emu divit, že byl Skype nucen k takov�mu kroku p�istoupit. Pokryt� je (pokud pominu pevn� linky) mimo m�sta �alostn�, internet je glob�ln� dostupn� hlavn� v r�mci pevn�ch p�ipojen�. Cenov� politika telekomunika�n�ch spole�nost�, kdy nab�zej� hromady voln�ch minut na internet nebo vol�n� za minim�ln� poplatek zdegeneroval trh, telekomunika�n� spole�nosti vyd�l�vaj� hlavn� na exportu dat/hlasu mimo zem.


Do t�to situace vstoupil Skype, kter� musel z�konit� p�ij�t s podobnou nab�dkou: nab�z� vol�n� p�es jeho u�ivatele zdarma, export vol�n� mimo komunitu je zpoplatn�n. Bohu�el ameri�an� jsou docela konzervativn� a zab�r�n� pomysln�ho kol��e trv� trochu d�le, ne� se to Skype l�b�.


Aby s t�m n�co ud�lal, p�i�el s o�ek�vanou a pr�hlednou strategi�, kdy nab�dne vol�n� v r�mci "domovsk�ch" zem� ZDARMA, sice jen do konce roku, ale to u� je mal�mi p�smeny.


Internetov� komunita se samoz�ejm� na tuto obezli�ku chytne, za�ne blaho�e�it kapitalismus, jeho� kone�nou f�z� je v�e zdarma pro v�echny (kua kde u� jsem to sly�el?), a neuv�domuje si, že a� zv�hodn�n� nab�dka skon��, nebo se ukroj� dostate�n� kraj�c z kol��e, vesele slu�bu spoplatn�, s v�mluvou "zlep�en� kvality slu�eb", dal��ch p�idan�ch hodnot ZDARMA, v nouzi se bude br�nit �asov� omezenou nab�dkou.


Prost� jeden z p�edv�dateln�ch a p�edv�dan�ch krok� jednoho z telekomunika�n�ch provider�. Mil� internetov� u�ivatel�, uv�domte si, že Skype NIKDY zcela zdarma NEBUDE...

kyk | úterý, 16. května 2006, 11:30 | | [ Se Skype zdarma na pevnou a na mobil?] Sd�let 


Komentáře

(DAVID - Mail - WWW)
Mno - zadarmo nikdy nic nebylo a nebude.....teda pardon, zadarmo bylo akor�t zn�rodn�n�....Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: