čtvrtek, 25. května 2006
Moby a .mobi

zamysleni nad Mobile TLD aktivitou

Zdroj: [ Mobil.cz ]


Abych si neklikl, kdy� m� �l�nek takov� titulek, bohu�el krom� fota a titulky o zp�v�kovi Moby lautr nic.


K v�ci: ...... Zp��stupnit internet mobil�m chce touto cestou firma Mobile Top Level Domain, kterou zalo�ily Microsoft, Google, Vodafone, Nokia a dal�� spole�nosti z p��buzn�ch odv�tv�. Napsal to dnes list Wall Street Journal Europe......


Aktivita t�to multi-n�rodn�-firemn� firmy za zp��stupn�n� webu mobiln�m telefon�m je bohulib�, opravdu jen minimum internetov�ch str�nek je ps�no p��stupn� pro zobrazen� na mobiln�ch telefonech, "nov�m" to n�stroji k z�sk�v�n� informac� z internetu, ne jen ur�en�m ke komunikaci prost�ednictv�m zvukov�ch vln v GSM p�smu.


Koncovkou .mobi v internetov� adrese bude jasn� deklarov�no, že tyto str�nky budou p��stupn� nejen internetov�m u�ivatel�m, ale i u�ivatel�m p�istupuj�c�m z mobiln�ch telefon�. To je velk� PLUS. I j� bych r�d vlastnil dom�nu kyk.mobi pro zobrazen� sv�ch str�nek na mobiln�ch telefonech (i kdy� m�ete u� dnes p�istupovat z adresy wap.kyk.cz ).


Je tu p�r minus, o kter�ch bych se cht�l zm�nit.


Prvn�m je ��ste�n� uzav�enost, kterou si chce prozat�m registr�tor top-level-domain .mobi ponechat, a to pro registraci adres z��astn�n�ch firem v konsorciu stoj�c�m za MTLD. D�le tak� �asov� omezenou otev�enost pro nadn�rodn� firmy, kter� si mohou dom�nu zaregistrovat, aby jim ji n�kdo "nevyfouknul". To není zrovna ko�er, u� kv�li zv�hod�ov�n� jedn� strany (nechci ��kat diskriminaci ostatn�ch, kte�� si budou muset laskav� po�kat na otev�en� TLD pro ve�ejnost).


Druhou v�c� je cenov� politika, kdy obchodn�-n�zev-str�nky bude st�t 140 dolar� a "obecn�" 45 dolar�. Dom�na je dom�na a to, jestli si chci registrovat dom�nu jako Fyzick� osoba nebo n�zev Pr�vnick� osoby nezvy�uje n�klady registr�tora TLD, za t�ch p�r ��dk� v registraci nav�c m�m zaplatit o 95USD v�ce? Je to jen oby�ejn� r�ovan� z kapes PO, a� mohou disponovat v�ce pen�zi ne� oby�ejn� �lov�k, není d�vod je znev�hod�ovat a r�ovat z nich tolik pen�z.


T�et�m minusem je omezen� a po�adavky registr�tora na obsah, chov�n� a vzhled prezentac� um�st�n�ch na TLD .mobi. Pokud chci napsat str�nky pro u�ivatele bezdr�tov�ch (mobiln�ch) p��stroj�, v�m, jak tyto str�nky napsat, aby se na t�chto p��stroj�ch zobrazily, a nebudu "prasit" je ani jejich www zrcadlo nevy��dan�mi pop-up okny (tedy pokud nechci nab�zet porno, Vij�gru, �i prodlou�en� penisu).


R�d bych, kdyby se politika tohoto TLD registr�tora trochu v�ce otev�ela, s t�mito podm�nkami registrace budou moci provozovat .mobi dom�nu jen ti, kte�� na to maj�, a� pen�ze nebo nervy.


V dohledn� dob� tedy ani Kyk nenajdete na adrese kyk.mobi.


A abych nebyl jen negativn�, pokus�m p�elo�it p�r ��dk� z webu dotmobi.org

kyk | čtvrtek, 25. května 2006, 14:30 | | [ Moby a .mobi] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: