čtvrtek, 25. května 2006
Preklad cast dokumentu Mobile TLD

Par radku pro ty co to zajima

Zdroj: http://www.dotmobi.org/benefits.html#4


Upozorn�n�: p�eklad je nep�esn�, omezen� mou znalost� AJ, omluvte p��padn� faktick�/form�ln� chyby.


For Cellular Consumers:


Sv�t se vyv�j� k bodu, kdy ka�d�, kdo vlastn� mobiln� telefon, neodejde z domova bez n�j. Mlad� nebo star�, pracuj�c� �i nezam�stnan�, �ena nebo mu�, v�ichni si vezmou sv�j mobiln� p��stroj, kamkoliv se vydaj�. Je p�irozen�, že o�ek�vaj� p�ipojitelnost k internetu z jejich mobiln�ho za��zen�. Dotmobi (.mobi) bude zaji��ovat, že  tyto str�nky budou poskytovat odpov�daj�c�, spolehlivou a vhodnou zku�enost pro mobiln� u�ivatele cel�ho sv�ta. [pozn.:..tedy že si lid� spoj� koncovku .mobi s relevantn�m obsahem pro mobiln� za��zen�]


For Mobile Operators:


.mobi dom�na zam�l� spojit mobiln� u�ivatele s ohromn�m mno�stv�m v sou�asnosti nep��stupn�ho internetov�ho contentu(obsahu), kter� bude m�t za n�sledek razantn� zv�en� �daj� RPU(p��jem na z�kazn�ka) pro mobiln� oper�tory.


O�ek�v� se, že v�robci spolu s mobiln�mi oper�tory umo�n� implicitn� (tedy prioritn�) vyhled�vat tyto dom�ny na mobiln�ch za��zen�ch. Mobiln� oper�to�i jsou extr�m� zku�en� skupina, kter� je zam��ena na hladkou(?jednoduchou), zna�kovou z�kaznickou zku�enost. .mobi poskytne pro mobiln� oper�tory mo�nost p�in�st bezdr�tov� datov� slu�by p�es internet, integrovan� do bal��k� slu�eb a tarif�, navr�en�ch na m�ru jednotliv�m profil�m u�ivatel�.


?_Z�skejte prvn� sv� vlastn�/v�znamn� dom�nov� jm�no .mobi_?. Zvy�te zv�j p��jem z provozu datov�ch aplikac�. Upevn�te z�kaznickou oddanost. Poskytn�te dal�� p�idanou hodnotu va�im obchodn�m z�kazn�k�m


For Handset Manufacturers and Infrastructure Companies:


.mobi dom�na je va�e dal�� startovac� z�kladna, va�e cesta k mobiln�mu trhu. M�ete se p�ibl�it na dosah t�m�� dv�ma miliard�m mobiln�ch u�ivatel�! [pozn.: a bude jich v�c]


.mobi dom�na otev�r� dve�e k nov�mu obrovsk�mu publiku — u�ivatel�m mobiln�ho internetu. Pamatujte na to, že mnohem v�ce lid� na sv�t� m� mo�nost p�ipojit se na Internet sp�e, ne� lid� sp�ipojen�m p�es PC. M�t nov� zp�sob, jak k nim dos�hnout, d�l� v� byznys glob�ln�m. Kdokoliv, kdekoli, s mobiln�m p��stupem k Internetu, m�e b�t va��m z�kazn�kem.


.mobi je va�e nov� obchodn� p��le�itost. Je "na m�ru" pro mobiln� p��stroje. Je navr�en� pro v� byznys tak aby bylo jednoduch� representovat, �brouzdat a obchodovat s, a z mobiln�ho telefonu.


Pro v�voj��e web-developery, .mobi chce d�t mo�nost p�ibl�it va��m z�kazn�k�m vyu�it� potenci�ln� mobiln� online p��tomnosti. .mobi dom�ny pou��vaj� jednoduch� guide-lines naz�van� "Switch on! Guides". Ty zaji��uj�, že slu�by a obsah budou pracovat na mobiln�ch za��zen�ch s nejlep�� ��innost�.


Pokud se chcete dozv�d�t v�ce o na�em �sil� s v�vojem spole�nosti, nebo b�t jedn�m z prvn�ch inov�tor� pro jednodu��� pr�ci s dot-mobi, dejte n�m v�d�t.

kyk | čtvrtek, 25. května 2006, 17:06 | | [ Preklad cast dokumentu Mobile TLD] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: