Sobota, 21. dubna 2007
Bailando

jednou a dost

P�ipad� v�m to stejn� jako tanec hv�zd "StarDance"?

Nem�l�te se. Jde o stejn� koncept, nesout�� se o to, kdo dostane nejv�c hlas�, ale kdo postoup� z bar�e. To, kdo postoup� do dal��ho kola, ur�uj� nejd��ve porotci, div�ci rozhoduj� a� v bar�i o tom, kdo vypadne a nebude moci splnit sv�j sen. Toliko zn�m� v�ci.

Kdo vyb�ral ��inkuj�c� v sout�i?

...Sout��c� budou vybr�ni producentem na z�klad� castingu vyhl�en�ho v televizn�m programu NOVA. Stanoven� krit�ri� pro v�b�r sout��c�ch je ve v�lu�n� pravomoci producenta...

Je tedy jasn�, že byli vybr�ni sout��c� ne podle snu, kter� chtej� splnit, ani podle tane�n�ch schopnost�, ale sp� podle dal�ho kriteria, a to zjevu a projevu. Mohl bych m�t srdceryvn�j�� sen, se kter�m bych m�l �anci doj�t do fin�le, zvl�dal bych perfektn� tanec, ale pokud budu m�t k�iv� nohy nebo ple�, pak m�m sm�lu.

Jak prob�h� hlasov�n�? Kdo zaplat� v�hru?

Pomoc� Premium SMS a hlasov�n� po telefonu.

To znamen�, že o v�t�inu z ��stky odeslanou z mobiln�ho telefonu div�kem pomoc� SMS a hovorn� na premium linku (9k� a 34k�/min) se rozd�l� telefonn� oper�tor, oper�tor hlasov�n� (na internetov�ch str�nk�ch Bailanda není uveden, v televizi miniaturn�m p�smem) Erika, s.r.o, a NOVA. Slu�n� v�d�lek pro v�echny zainteresovan� je zaji�t�n na��m p�isp�n�m. Nova nav�c po�aduje "premiov�" ceny za uveden� reklamn�ch spot� v po�adu, d�ky nim� z�sk� dost financ� na spln�n� jednoho snu.

Nav�c smlouva o vypo��d�n� v�herce je seps�na je�t� p�ed za��tkem televizn�ch vys�l�n�, tak�e se televize m�e br�nit jak�mkoliv pau��ln�m platb�m a vyb�rat sny tak� podle krit�ria "na kolik n�s to celkem vyjde"

V�ce by se mi l�bila forma hlasov�n� pomoc� DMS, kdy by chodily p��mo darovan� pen�ze na jednotliv� projekty-sny. Nova by pak vyplatila pr�mii za v�hru v sout�i.

Co se mi je�t� nel�b�?

  • �e prostoru pro p�edstaven� snu je tak m�lo
  • �e i sout��c� p�ehr�vaj� — p�i prezentaci snu div nepl��ou, za 20 vte�in se usm�vaj� a tan��.
  • �e sout� rozhoduje 1. producent, 2. porotce najat� producentem, 3. div�k a� ve fin�le.
  • �e n�m ned� NOVA mo�nost podpo�it jednotliv� c�le snu (d�tsk� domov, posti�en�) p��mou cestou
  • �e je sout� vesel� a hrav�, i kdy� je o srde�n�ch z�le�itostech.
  • �e si mohu u Sazky vyd�lat bal�k na s�zku na v�t�ze (...posti�en� hol�i�ka mi pomohla k milion�m...)
  • na�lo by se toho v�c

Co se mi l�b�?

  • dv� z �en jsou fakt n�dhern�
  • tajn� hlasov�n� jednoho porotce
U mne zcela p�eva�uj� z�pory, rad�ji pomohu ku�eti (a d�tem) ne� n�kolika firm�m v k�eftu.

M�te tak� sv�j sen? Cht�li byste naj�t n�koho, kdo by v�m ho pomohl splnit?

Zajd�te na internetov� str�nky televize NOVA po�adu bailando [ http://bailando.nova.cz/ ] do sekce Burza sn� a tam sv�j sen napi�te. Mo�n� jednu se n�kdo ozve....

kyk | Sobota, 21. dubna 2007, 19:37 | | [ Bailando] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: