Pátek, 25. května 2007
Tiskov� zpr�va o Free-d-baru (2007)

Letn� tane�n� FREE-D-BAR p�iv�t� novou sez�nu 2007 koncertem SKYLINE.
Opravdu velkolep� zah�j� leto�n� sez�nu letn� FREE-D-BAR v Ml�kojedech u Prahy. V p�tek 25. května 2007 otev�e sv� br�ny koncertem SKYLINE, kter� zahraje na mobiln�m p�diu p��mo p�ed barem na b�ehu p�skovny. Vystoupen� t�to kapely je v�dy zaru�en�m mejdanem a spole�n� s DJ MUCHEM, kter� se ujme djskeho pultu hned po koncert�, slibuj� skv�l� vstup do nov�, kvalitn� kulturou nabit�, sez�ny. A jak je ve FREE-D-BARu zvykem, ve�ker� program je n�v�t�vn�k�m serv�rov�n free, tedy ZDARMA. Start otv�rac�ho mejdanu je ve 20 hodin!

A kam�e to m�te dorazit? FREE-D-BAR se nach�z� asi 20 km severov�chodn� od Prahy na pl�i ml�kojedsk� p�skovny a s �sp�chem zde funguje u� osm� rok. Nab�z� toti� unik�tn� propojen� kvalitn� klubov� kultury se sportem, p��jemn�m prost�ed�m v p��rod� a skv�l�m j�dlem a pit�m. B�hem let tu nam�sto velk�ho stanu „�apit�“ vyrostl kamenn� bar s obrovskou terasou a p��jemn�m z�zem�m. K dispozici je zde pl�ov� volejbal, ping-pongov� st�l, petanque, rusk� ku�elky anebo stoln� fotb�lek. Zaj�mav�m dopl�kem je boulderingov� st�na, kter� svoji nejdel�� stranu vystrkuje a� nad hladinu jezera. Nav�c se zde organiz�to�i sna�� pravideln� po��dat i sportovn� turnaje ve v�e zm�n�n�ch sportech. Napl�nov�n je ale i nap�. z�vod v jachtingu, do n�j� se m�e p�ihl�sit i �pln� za��te�n�k. Po�adatel� slibuj� rychlou instrukt� a opravdu z�bavn� v�kend s t�mto sportem. Dal��m plusem tohoto baru je p��tomnost dvou skokansk�m m�stk� do vody v are�lu FREE JUMP, kter� se nach�z� hned naproti.

Tento bar je v�jime�n� tak� sv�m programov�m slo�en�m. Nejen�e nab�z� opravdu kvalitn� kulturn� „sortiment“ (koncerty, DJs, filmov� prom�t�n�), ale je�t� je vstup na v�ehny tyto akce �pln� zdarma! Asi nejatraktivn�j�� jsou pro n�v�t�vn�ky sobotn� ve�ery, kter� m� pod k��dly v�dy jedna z na�ich �esk�ch kapel. A z�b�r je skute�n� �irok� — �ekaj� v�s nap�. skv�l� SUNSHINE, SOIL, 100�C, HYPNOTIX, MADFINGER, KHOIBA, MARADONA JAZZ �i SOUTHPAW.

Pond�lky
jsou v�nov�ny za��naj�c�m DJ�s nebo komukoliv, kdo m� chu� si ve FREE-D-BARU zahr�t, pozvat p��tele a vytvo�it atmosf�ru dle sv�ho gusta, tzv. FREE DJs DAY (z�jemci pi�te na: free-d-bar@volny.cz).
�terky
jsou z�hadn� nazv�ny DO IT YOURSELF!, tak se nechme p�ekvapit.
St�edy
O st�ede�n� ve�ery se postar� Dj Intruder a jeho host�,tedy THE WORLD OF FUNK.
�tvrte�n�
FILMOV� VE�ER nab�z� �adu obl�ben�ch „celove�er�k�“ (nap�. Smysl �ivota, Motocyklov� den�ky, �ty�i pokoje, atd.).
V p�tek
v�m zahraj� DJ�s BURAMA, GADJO AKA SKALALAI, LIQUID A a jejich host� ve stylu latino, funky, break beat, ethno a reggae; zkr�tka KARIBIK V ML�KOJEDECH.
A v ned�li
si m�ete p�ij�t zrelaxovat t�lo po v�kendov� party n�jak�m sportem, proto tedy SPORTOVN� NED�LE. Ka�dop�dn� se letos v Ml�kojedech nebudete nudit, jeliko� program je opravdu pestr�.

[ http://www.free-d-bar.cz/ ]

kyk | Pátek, 25. května 2007, 8:59 | | [ Tiskov� zpr�va o Free-d-baru (2007)] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: