Sobota, 21. července 2007
Vliv YouTube roste

U� zasahuje v�znamn�m zp�sobem i do politiky

Zdroj: Reuters

V roce 2004�je�t� YouTube neexistovalo. T�i rokz na to, politici se nau�ili m�t�respekt ze sd�len�videosoubor� a za�ali jej tak� vzu��vat pro kampa� na prezidentsk� volbz v roce 2008.

Politici�nez��dka��eknou�v�ci,�kter�nemaj�,�to je �asto v�vou pro u�ivaele, kte��z�jejich�projev�tvo��z�bavn�klipy.�

V�ce�ne��2.5�milionu�lid�tak�nap��klad vid�lo video "I've Got a Crush...On Obama" o sen�toru Barack Obama-ovi jen za posledn� m�s�c. Jen video s Obamou a republik�nem Rudim Giulianim vid�lo p�l milionu lid� b�hem �ty� dn�.

kyk | Sobota, 21. července 2007, 9:16 | | [ Vliv YouTube roste] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: