Středa, 25. července 2007
MySpace a sex

Na Myspace je ��m d�l v�c profil� zam��en�ch na nab�dku sexu

Popul�rn�soci�ln� s� MySpace [ http://myspace.com/ ] odhalila �a sma�e 29.000 u�ivatelsk�ch profil� zam��en�ch na nab�dku sexu.�MySpace,�vlastn�n�spole�nost�News�Group to kv�tnu to takto u�inia se 7.000 profily.

V�sou�asnosti�m�slu�ba�okolo�60�mil.�u�ivatel�.�

V�souvislosti�s�t�m,�jak�se�na�soci�ln�ch�s�t�ch�objevuj���m�d�l��ast�ji�sexu�ln�obsah,�za��naj� reagovat i ve�ejn� �inn� osoby, nap�. gener�ln� prokur�tor st�tu Conecticut Richard Blumenthal, kter� vol� po akci. Ten u� prosazoval v�t�� kontrolu na soci�ln�ch s�t�ch a tak� stanovit minim�ln� v�k pro profil na MySpace, a to 14 let, a pro mlad�� se souhlasem rodi��.

D�ky�povinn�m�registrac�m�cht�j�sttn���ady�budovat�st�tn�registry�sexu�ln�ch�delikvent�a umo�nit jak ohla�en� proh�e�k� m�stn�m ��adlm, taj umo�nit kontrolu jejich pohybu po internetu.

kyk | Středa, 25. července 2007, 10:27 | | [ MySpace a sex] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: