úterý, 9. října 2007
Jak si ne-naj�t pr�ci

(aneb "jste p��li� dobr�..."

Hled�te pr�ci a v�ude v�m odpov�daj� že jste p��li� dob��? že by v�s tahle pr�ce nebavila? Asi jste n�kde ud�lali chybu...

 • Hled�te uplatn�n� na pozici podobn� t�, kterou jste vykon�vali doposud?
 • Uvedli jste v �ivotopisu zku�enosti nebo z�jmy, kterou tato pozice nevy�aduje, ale mohla by b�t dal�� volbou p�i hled�n� m�sta?
 • Jste velmi sebev�dom� a tak� toto sebev�dom� uplat�ujete p�i pohovoru?
 • ��astn�te se v�ce v�b�rov�ch ��zen� a potencion�ln� zam�stnavatele jste o tom informovali?

Chyba, chyba, a je�t� jednou chyba.

Nebudu zde hovo�it o pozic�ch obchodn�ch z�stupc� a profes�ch, kde se sebev�dom� hrani��c� s drzost� vy�aduje.
Jde o pozice, kter� v sou�asnosti 'let�', tedy administrativa, technick� support, slu�by z�kazn�k�m a jin�.

Tito zam�stnavatel� nehledaj� �lov�ka, kter� bude vybo�ovat z �ady a bude si d�lat potencion�ln� n�rok na pozici nad��zen�ho.
Nehledaj� �lov�ka, jeho� by jeho z�jmy mohly odv�st pozornost a n�sledn� by hrozil v� odchod sm�rem k lukrativn�j�� nab�dce.
Nehledaj� tak� zam�stnance, kter� u� dob�e v�, co tato pr�ce obn��, zn� procesy a rychlost �e�en� zam�stnaneck�ch/t�mov�ch/organiza�n�celkov�ch probl�m� ze strany st�edn�ho/vy���ho managementu.
A u� v�bec nemaj� z�jem o uchaze�e, kter� r�d otev�en� �e�� probl�my a vy�aduje stejn� p��stup i od potencion�ln�ho chlebod�rce.

Dne�n� mezin�rodn�, velk� n�rodn� a podobn� firmy hledaj� uchaze�e, kter� bude schopen za mrzk� pen�z odv�d�t maximum pr�ce a m�e b�t r�d, že se m�e ��astnit 2kr�t ro�n� teambuildingu, kde mus� uk�zat, jak kope za t�m (jinak to p�eci nejde), p��padn� dostane mo�nost se nechat zblbnout v mega multi prase��c�ch p�i hromadn�m �lap�n� do kol nebo m�dn� j�ze.

Dne�n� mezin�rodn�, velk� n�rodn� a podobn� firmy hledaj� uchaze�e, kte�� neremcaj�, kdy� se d�ky �ast�m zm�n�m ve st�edn�m managementu st�le oddaluje valorizace mezd, neprotestuj� p�ed naprostou ztr�tou soukrom�, vlastn�ho n�zoru a slep� n�sleduj� v�echna na��zen�, berou za sv� a d�le hl�saj� firemn� hesla, nediv� se, kdy� mu d�vaj� ka�d� kvart�l podepsat jak�si pap�r, kter� si stejn� p�e�te d�ky pracovn�mu vyt�en� a� doma.

Zde je n�kolik doporu�en�, kter� se v�m mohou hodit, a� budete hledat uplatn�n�:

 1. Ur�it� upravte sv�j �ivotopis tak, aby vyhovoval pr�v� dan�mu m�stu (d� to v�c pr�ce ale vyplat� se to)
 2. Hledejte m�sto na alespo� o stup�nek vy��� pozici ne� doposud
 3. Z�jmy a zku�enosti, kter� by mohly v�st �asem k odchodu od zam�stnavatele k jin�mu, NEUV�D�JTE!
 4. Neprojevujte p��li�n� sebev�dom�, vyjma pozic, kte� to nezbytn� vy�aduj� (vy ��d�te, my vyb�r�me)
 5. Ned�vejte v ��dn�m p��pad� najevo, že nejsou jedin� potencion�ln� zam�stnavatel�!!!
 6. Informace, kter� jste z�skali o firm�, p�i pohovoru aktivn� neprezentujte, neptejte se na procesy
 7. Nest�ujte si na firmu, kde jste vykon�vali podobnou pozici na podobn�m m�st�
 8. Nesrovn�vejte p�i pohovoru b�val�ho a potencion�ln�ho zam�stnavatele
 9. Neptejte se na nic, co by pro v�s v p��pad� nutnosti mohl zam�stnavatel ud�lat (doj�d�n� vs. �prava sm�n atd.)
 10. A hlavn�, kde se nevy�aduje sebev�dom�, bu�te ti�� jako my�ky a odpov�dejte na vyzv�n�, takov� pr�v� hledaj�.

Pokud budete dodr�ovat toto desatero, m�te mnohem v�t�� �anci, že si v�s vyberou!

Pokud jste zam�stnavatel a hled�te prav� opak, ozv�te se mi, kontakt naleznete na t�to str�nce v menu.� (Nebo rad�i ne. Zam�stn�n� m�m a jsem v n�m spokojen)�

kyk | úterý, 9. října 2007, 13:21 | | [ Jak si ne-naj�t pr�ci] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: