Neděle, 21. října 2007
�patn� zpr�va pro hudebn� vydavatelstv�

Prodej hudby online roste, a bude h��...

viz tak� [ Reuters ]

Hudebn� vydavatelstv� za��naj� �e�it zapeklitou ot�zku, co s klesaj�c�mi tr�bami za prodan� nosi�e, prodej hudby p�es Internet roste a hudebn� skupiny se sna�� prodat sv� skladby samy. Nejen že mohou nab�dnout ni��� cenu (minus zisk vydavatelstv�) ale mohou na p��m�m prodeji v�ce vyd�lat.

U� n�jakou dobu jsou na sc�n� online prodejci, kdy si za mal� poplatek mohou u�ivatel� st�hnout svou obl�benou skladbu, bez pocitu, že jsou zlod�ji. Jde o jinou v�c, a to je, že hudbu za��naj� nab�zet interpreti p��mo. Maj� tak volno v rozhodov�n�, jakou hudbu nato��, komu a za kolik ji nab�dnou, viz t�eba Radiohead: "St�hn�te a jestli chcete, zapla�te, kolik chcete".

Tento p��stup m� n�co do sebe.

  • interpret m� bl� k poslucha�i
  • interpret ihned v�, jak zabodoval s albem/singlem
  • poslucha� d�v� zp�tnou vazbu interpretovi, jak si ho cen�
  • d�ky zve�ejn�n�m diskusn�m f�r�m k jednotliv�m skladb�m m� interpret online kritiky z �ad fanou�k�

Postup Radiohead m� tak� v�chovn� rozm�r. Kdo by si nest�hl hudbu zdarma, �e? Ale tady fanou�ek v�, že je interpret p��mo z�visl� na n�m, odpadaj� prost�edn�ci/p��ivn�ci. Odm�nou za dobrou pr�ci jsou slu�n� pen�ze. A naopak. Interpret nemus� �roubovat ceny skladeb do z�vratn� v�e. Pak si je nikdo nekoup�. Z�rove� je nucen vytv��et kvalitn� produkt za p�ijatelnou cenu.

T�m se dost�v�m k vypalov�n� a neleg�ln�mu kop�rov�n� hudby. Jsem p�esv�d�en�, že se vydavatelstv� pou�� a za�nou nab�zet p�ijatelnou cenu. Nab�zet CD za 500K�, kde jde jen p�tina a� osmina interpretovi, mi p�ipad� vulg�rn�. A v�mluvy, že v tom jsou n��klady na propagaci, mne nep�esv�d��. V�t�� propagace = vy��� cena = men�� prodej = v�t�� propagace = vy��� cena atd. D�laj� si to sami, po�adavky na interprety a to, že necht�j� j�t do rizika ale za ka�dou cenu vyd�lat, pova�uji za zbab�lost a vy..anost. Kvantita u nich p�eva�uje nad kvalitou.

Fand�m Prince-ovi, fand�m Radiohed, Jarkovi a dal��m, kte�� se p�idaj�.

kyk | Neděle, 21. října 2007, 11:35 | | [ �patn� zpr�va pro hudebn� vydavatelstv�] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: