Neděle, 21. října 2007
Kyber-smet�

zaka�te Komentáře

Op�t reaguji na n�kolik �l�nk� z blog� za posledn�ch p�r dn�, kdy n�kte�� z blogger� za��naj� p�em�let nad smyslem p��sp�vk� a koment���.
Jedni b�daj� nad smyslem koment��� u nov�ch p��sp�vk�, druz� ob�as cht�j�, ob�as necht�j� sly�et n�zor druh�ch, jin� si zakl�daj� na striktn�m moderov�n�.

Jejich opakem se st�vaj� vydavatel� internetov�ch novin, net�eba bonzovat, ka�d� byste vyjmenoval nejm�n� p�t. Ti si zakl�daj� na tom, aby m�li mo�nost u�ivatel� (�ten��i) co nejv�ce diskutovat, reagovat, aby shl�dli co nejv�ce reklamy.

Internet je v sou�asn� dob� (��jen 2007) zahlcen spamem. 95% e-mailov� komunikace je nevy��dan�. Je tak� zahlcen zbyte�n�mi a nerelevantn�mi informacemi. Velk� pod�l v tom zahrnuj� blogy. Je�t� v�ce zbyte�n�ch informac� obsahuj� Komentáře a f�ra k p��sp�vk�m v bloz�ch. Projd�te si p�r �l�nk� na r�zn�ch obl�ben�ch bloz�ch a pod�vejte se, jak� maj� pro v�s p��nos informace v �l�nku a v reakc�ch k n�mu.�

P�ijdete na to, že obrovsk� ��st koment��� jsou nic nep�in�ej�c� bl�boly a jen minimum V�m n�co p�inese, jen minimum reakc� d�v� n�jakou p�idanou hodnotu.� Stalo se obecn� zn�m�, že v koment���ch �l�nk� v�cem�n� najdete n�kolik typ� �ten���:

  1. v��n� — to jsou ti, co je viděte pod ka�d�m �l�nkem, maj� pot�ebu se vyj�d�it ke v�emu, �asem si je spoj�te s dan�m blogem
  2. mas�r — mas�ruj� si Ego, maj� vysok� IQ, v� n�zor je vpodstat� nezaj�m�
  3. chv�li� — jeho typick� p��st�vek: "Naprosto souhlas�m, jen tak d�l...", p��p.: "Jinak bych to nenapsal"
  4. flamer — ohniv� a dlouh� diskuse, tam se c�t� nejl�pe
  5. linka� — nap�e cokoliv, hlavn� a� tam m� odkaz na sv�j blog/web
  6. v�jimka — Jeho p��sp�vek dopln�, oprav�, nebo p�id� d�le�itou informaci

Bohu�el v�jimek je velmi, velmi pom�lu a tak blogy p�et�kaj� kybersmet�m.
V�sledky vyhled�va�� jsou j�m p�epln�ny.

Naj�t informaci v z�plav� informac� za��n� b�t probl�m.�

Jedn�m z �e�en� je zak�zat Komentáře. Kdo chce d�t zp�tnou vazbu, doplnit, opravit informace v �l�nku, ten autorovi m�e napsat zpr�vu. Autor, pokud uzn� za vhodn�, �l�nek dopln�, uprav�.
U�ivatel si tak� dob�e rozmysl�, co autorovi nap�e.� U� jen znalost� va�eho mailu ztr�c�te trochu t� anonymity a to dost lid� nezkousne.

D�ky rapidn� men��mu po�tu koment��� m� autor v�ce �asu na reakci t�m p��nosn�m, v�ce �asu na pr�ci na dal��ch, lep��ch �l�nc�ch a tak� kolikr�t u�et�� sv� nervy.

A tak� se nemus� ps�t �l�nky o smyslu koment��� a ��st Komentáře na �l�nek o koment���ch a Komentáře koment��� na Komentáře ...

kyk | Neděle, 21. října 2007, 12:16 | | [ Kyber-smet� ] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: