Neděle, 21. října 2007
Jak si ne-naj�t pr�ci (2)

V�b�r zam�stnavatele a pozice, po�adavky uchaze�e a nab�dka zam�stnavatele

Minule jsem se, v�cem�n� negativn�, rozepsal na t�ma Jak si ne-naj�t pr�ci, dnes bych se s V�mi r�d pod�lil o dal�� subjektivn� post�ehy, vlastn�mi zku�enosti.

1. pozice

Kdy� chce �lov�k pracovat, m� chu� do pr�ce, nebo si mus� pr�ci naj�t, neznam�n� to v�dy, že by m�l vz�t jakoukoliv nab�dku.
Nen� nic hor��ho, ne� d�lat to co m� nebav�, mizern� placenou, nebo nic nov�ho nep�in�ej�c� pr�ci. N�jak� �as se to d� vydr�et, ano, ale postupem doby p�ich�z� frustrace a tendence hledat n�co jin�ho.

Druh pr�ce by m�l b�t takov�, kter� V�s bu� dlouhodob� l�k�, nebo s n� m�te n�jakou zku�enost. Doporu�uji, pokud u� m�te del�� zku�enost s druhem vykon�van� �innosti, hledat vy��� pozici, nebo pozici, kde m�te mo�nost b�hem krat�� doby profesn� postoupit v�e.

P��klad:
 • M�te zku�enost na informa�n� lince a zaj�maj� v�s po��ta�e?
  Hledejte technickou podporu, on-site servis, kde m�te mo�nost se zdokonalit, va�� v�hodou je praxe v komunikaci
 • Pracoval/a jste na prodejn�?
  Hledejte uplatn�n� v obchodn�m odd�len�, kde m�te mo�nost se rozvinout, z�skat v�t�� n�hled na obchod, bude te m�t v�ce zodpov�dnosti, o�ek�van� vy��� p��jem

Jde o to, neustrnout, nezakopat se na jedn� pozici na cel� �ivot. Pomocn� kucha�ka se tak� m�e b�hem profesn� praxe dopracovat na vedouc� provozu. Zedn�k s chut� u�it se se tak� m�e st�t technick�m �editelem.
D�lat �pln� nezn�mou, novou pr�ci? Jist�, dejte si jen pozor, abyste pozi�n� neklesli.

2. zam�stnavatel

Pokud jde o m�sta, zejm�na velk�, je na v�b�r z mnoha. Jste-li ale z vesnice, malom�sta, je to hor��. Bude nutn� cestovat, ob�tovat dost �asu doprav� do a ze zam�stn�n�. Je -zejm�na- �eskou vlastnost� nechu� se st�hovat, cestovat daleko za prac�. Pokud toto p�ekon�te, otev�ou se v�m nev�dan� mo�nosti.

Pokud u� tedy vyb�r�te, ur�it�:

 

 • dejte na doporu�en�. Nikdo nebude doporu�ovat firmu, kde by nikdo necht�l dlouho b�t.
 • nab�dek na ��adu pr�ce je sice dost, ale pro� tam inzeruj� vesm�s st�le stejn� firmy?
  Pop�em�lejte nad t�m.
 • inzerce v tisku je u�ite�n�, neodpov�dejte ale na inzer�ty, kde není nic o firm�, nebo konkr�tn� popis pozice.
  Bu� maj� co skr�vat (podvodn�ci, podomn� prodejci), nebo necht�j� investovat do hled�n� zam�stnanc�, nato� je n�sledn� slu�n� zaplatit
 • Specializovan� servery jsou doporu�ovan�, jsou trendy, a d� se naj�t opravdu dost zaj�mav�ch nab�dek
 • Internetov� str�nky spole�nost�. Firma ocen�, že jste si je na�el s�m. Mnohdy maj� voln� pozice, kter� na serverech o pr�ci nenaleznete
 • bu�te aktivn�, a pokud je to men�� firma, obra�te se na n� p��mo, i osobn� n�v�t�vou.
Jen pro p�ipom�nku: Ne v�dy v�t�� a zn�m�j�� firma v�m nab�dne lep�� pr�ci. (ale vyj�m� se v C.V.)

3. va�e o�ek�v�n�

Uchaze� o pr�ci a nev� co vlastn� chce? To je sen firem-tzv. prase��k� (firmy s velk�m obratem pen�z, ale tak� zam�stnanc�)

M�jte p�edstavu o tom, co za svou pr�ci budete cht�t. Stanovte si finan�n� limit, pod kter� byste rozhodn� nem�li j�t. Tento limit pak bude v�etn� pr�mi�, stravenek a jin�ch benefit�. Ne v�ichni je toti� nab�zej�, tak a� m�te srovn�n�. Neu�kod� ho m�t mali�ko vy���, pro� ne, v�dy� si cen�te sv� pr�ce, anebo snad ne? Jen to nep�e�e�te...

Ptejte se po benefitech, v�hod�ch zam�stnance, slev�ch na zbo�� od firmy atakd�l.�

4. nab�dka zam�stnavatele�

V posledn� dob� se objevila praxe p�ij�te se na n�s pod�vat (a my na v�s). Takzvan�ch "p�r dn� na zkou�ku" není v�bec ko�er, nezmi�ujte se o tom na ��adech, m�li byste m�t toti� smlouvu, ikdy� nehnete ani prstem! Ale je to p��jemn�, v�te do �eho lezete a m�ete odm�tnout a nikdo nic ne�ekne. Nev�hodou je, v�m to m�e blokovat dal�� sch�zky a je to na hran� z�kona.

D�le�itou v�c�, snad d�le�it�j�� ne� v�e z�kladn�ho platu jsou motivace od zam�stnavatele. Jak je ps�no v p�edchoz�m bod�, je t�eba se pt�t a pt�t. Je dobr� d�lat tam, kde se zam�stnavatel sna��, abyste odvedli hodn� a kvalitn� pr�ce, d�le�it�j�� ale je, kdy� v�s bude motivovat abyste to cht�li sami. Od toho jsou r�zn� koeficienty, hodnocen�, kdy m�te mo�nost v�razn� ovlivnit sv�j v�d�lek. Pak je radost pracovat.

kyk | Neděle, 21. října 2007, 13:58 | | [ Jak si ne-naj�t pr�ci (2)] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: