čtvrtek, 3. července 2008
Indiana Jones a Kr�lovstv� k�i���lov� lebky

ani na to necho�te

Pozor, jde o subjektivn� n�zor!

Dnes jsem za�el d�ky pozv�n� do kina (sle�nu nelze odm�tnout)� na posledn� d�l Indiana Jonese a nesta�il jsem se divit, co a� dok�e nedostatek invence, n�pad� a vtipu ud�lat s pokra�ov�n�m kdysi v�born� zpracovan� poh�dky o sm�lovat�m archeologovi.

Pokud chcete vidět p�evzat� situace z jin�ch film�, abyste si hr�li hru "kde jsme to u� vid�li?", prvopl�nov� a p�edv�dateln� vtipy (atomov� st�elnice, stroum jako pl�ca�ka na mouchy), nere�ln� situace, kdy si s k�i���lovou lebkou o velikosti (v�ze) dvou lidsk�ch hlav pohazuj� hrdinov� v rukou jako by byla nafukovac�, p�dy s obrn�n�m transport�rem z v�ky des�tek metr� kdy na n�j (neporu�en�) hrdinov� za p�r vte�in lezou bez �kr�ban�, a s p�edv�dateln�m koncem, kdy p�e�ij� jen dob��, pak je to film pro V�s. Poh�dka hadr.

Pokud o�ek�v�te n�co jin�ho, ani nemus�te chodit.

kyk | čtvrtek, 3. července 2008, 23:12 | | [ Indiana Jones a Kr�lovstv� k�i���lov� lebky] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: