Pondělí, 16. února 2009
Vzpom�nky bez z�lohy

S v�vojem technologi� se zdokonalila tak� optika v digit�ln�ch fotoapar�tech i v mobilech.
Jak se ale chov�me k�digitalizovan� historii, kterou t�mito p��stroji zaznamen�v�me?�


Za sv�j kr�tk� život jsem nafotil hromadu fotografi�, n�kter�ch v�ce, jin�ch m�n� zda�il�ch.

Jak b�valo v minulosti nikoliv dobr�m zvykem, ale d�ky tomu, že digit�ln� technologie nebyly je�t� tak rozvinut� jako dnes �i je�t� v�bec neexistovaly,�zachycen� momenty�byly zaznamen�v�ny na fotografick� film a n�sledn� vyvolan� do podoby pap�rov� �i kartonov� fotografie. Postupem �asu, kvalitou materi�lu a vlivem okol� fotografie z�sk�valy nejen patinu, po�kozen� a kazy, ale i kr�su, opravdov� z�van minulosti vyvol�vaj�c� nostalgii, p�edstavy,�zda a jak m�sto�nebo osoba, kter� je na fotografii se za ty l�ta asi zm�nili.

Na takov�ch fotografi�ch m�eme i dnes spat�it historii starou stovku let, za��ky dob�v�n� opravdov�ho Nov�ho sv�ta,�m�sta kter� ur�ovala tok d�jin i�bohem a lidmi�zapomenut� samoty, kter� dnes p�ipom�n� jen p�r kamen�, nebo kr�su p��rody. Lidi, kte�� n�co dok�zali, i chud� d�ln�ky strhan� celodenn� d�inou, bohatstv� t�ch ��astn�j��ch i zmar t�ch nejchud��ch.

V sou�asn� dob� se�je fotografem�ka�d�, kdo vlastn� mobil i levn� fotoapar�t. D�ky tomu vznikaj� miliardy a miliardy fotografi�, kter� v sou�asnosti z naprost� v�t�iny ukl�d�me na elektronick� z�znamov� medium. A� u��jde o flashdisk, pevn� disk po��ta�e nebo�c�d�.�V�echna ta z�plava fotografi� se sl�v� v jeden velk� chuml, ve kter�m v�znam ka�d� jednotliv� fotografie kles� p��mou �m�rou po�tu t�chto fotografi�. D�ky zaznamen�v�n�ka�d�ho okam�iku se v mo�i bezv�znamna ztr�c� p�r opravdu z�sadn�ch momentek, zaznamen�vaj�c�ch chv�le �i m�sta pro �lov�ka d�le�it� a hodna vzpom�nek.

Na takov� fotografie si �lov�k vzpomene ve chv�li, kdy ztrat� nebo zni�� z�znamov� medium, na kter�m si tyto vzpom�nky na minulost uchov�v�. Zku�enost m�ho kr�tk�ho �ivota mi ��k�, že klasick� fotografie, by� po��zen� digit�ln�m apar�tem ale vyvolan� na pap�r, postupem doby nikoliv ztr�c� na hodnot�,�svou hodnotu naopak�z�sk�v�. V�b�rem okam�ik�, kter�m chci d�t�t�et� rozm�r d�v�m sob� mo�nost sebereflexe a�p�ipomenut� si�toho, co je pro mne opravdu d�le�it�, mo�nost ohl�dnout se za sebou sam�m a t�m, co jsem pro�il a co bych si r�d uchoval nejen pro sebe, ale tak� sv�m d�tem.

K naps�n�tohoto�no�n�ho�spotu mne inspirovala star�� ameri�anka, pob�vaj�c� v sou�asnosti v Praze, kter� si vlastn�m p�i�in�n�m zni�ila notebook s deseti lety fotografi� na disku p�enosn�ho mil��ka. Zat�mco ji kolega pom�hal zachr�nit jej� digitalizovan� vzpom�nky jsem se s n� dal do �e�i�a v pr�b�hu konverzace mi polo�ila zd�nliv� prostou ot�zku: What is the best way to store my photos?

V�en� d�mo, vytiskn�te si�to, o co nechcete nikdy p�ij�t a na co chcete i za deset let vzpom�nat. Je lep�� p�i setk�n� rodiny �i s�p��teli prohl�et alba s fotografiemi, nebo si pod�vat notebook?

kyk | Pondělí, 16. února 2009, 0:32 | | [ Vzpom�nky bez z�lohy] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: