úterý, 14. července 2009
Mělnické vinobraní 2009

Leto�n� ro�n�k prob�h� od p�tku 18. září do ned�le 20. září 2009
Na co se m�ete t�it? (pr�b�n� updatov�no)


Post o m�lnick�m vinobran� 2010 naleznete zde

Pro orientaci p��mo na vinobran� je na adrese http://vino09.wirenode.mobi p�ipraven mobiln� pr�vodce.

—- dopln�no —-
Foto z vinobran� naleznete nap��klad na M�lnick� den�k,
Video z vinobran� nap�. na Youtube a zaj�mav� diskuse na M�ln��ek.
—- dopln�no —-

Tah�kem v p�tek bude Kry�tof.
V�sobotu t�m�� jist� usly��te songy Forefer Young a Big in Japan od slavn� skupiny Alphaville.
V�ned�li Desmond (SK),�
od 9:30 na n�m�st� Karla IV. vystoup� tradi�n� ��astn�k m�lnick�ho vinobran� M�lni�anka, jejich� hostem bude legenda popul�rn� a dechov� hudby Josef Z�ma,
od 12:00 m� vystoupit skupina Patrola/�lapeto.

Program bude prob�hat na �ty�ech m�stech:

  • n�m. Karla IV. — hlavn� sc�na
  • Fibichova ul. — country sc�na
  • sady kpt. Jaro�e — historick� sc�na�- zde uvid�te �erm��e, kejkl��e a dobov� tance�
  • p�ed Kultun�m domem TGM — �jarmark��

Vyvrcholen�m bude sobotn� ve�er, kdy do m�sta p�ijede Karel IV. s dru�inou, aby zkontroloval �rodu a ochutnal m�lni�inu.
Na jeho po�est ozáří m�sto slavnostn� oh�ostroj.

Program

(ofici�ln� www)

P�tek 18. září 2009

Hlavn� sc�na • n�m�st� Karla IV.

14.00 ZA��TEK SLAVNOSTI VINOBRAN�
15.00 ZAH�JEN� SLAVNOSTI VINOBRAN�vinobran� 2009.
15.15 P��PITEK STAROSTY M�STA A Z�STUPCE CECHU VINA��
15.30 NAVOSTRO
17.00 A.S.M.
18.30 FROM OUR HANDS
20.00 KRY�TOF
22.00 LARS WALLIN
23.30 BIONIC ANGEL
00.30 KONEC PRVN�HO DNE VINOBRAN�

Folk a country sc�na • Fibichova ulice

19.00 COUNTRY B�L — Volupsije

Staro�esk� jarmark • prostor p�ed MKD

15.00 P�SNI�KY VOSKOVCE, WERICHA A JE�KA
16.30 CIRKUS BERNINI
17.00 PLECHA A NEPLECHA JDE DO SV�TA
18.30 FOLKLORN� A BRETONSK� LIDOV� TANCE
19.00 SWINGOV� HUDBA
20.15 MAFIE II.
20.30 BLUES, SWING, SOUL, BOOGIE

Sobota 19. září 2009

Hlavn� sc�na • n�m�st� Karla IV.

9.00 ZAH�JEN� DRUH�HO DNE VINOBRAN�
9.30 JARO�OVCI A JARO���EK
11.00 CHVILKA S DECHOVKOU
12.00 MONIKA AGREBI
13.30 SEVEN
15.00 KATKA KNECHTOV�
16.30 EAST PARK
18.00 SMOKIE REVIVAL
19.00 PR�VOD KARLA IV.
19.30 TURNAJ NA PO�EST JEHO V�SOSTI C�SA�E KARLA IV.
20.15 PA-LI-TCHI
20.45 OH�OSTROJ
21.00 ALPHAVILLE
23.00 TWO WINGS
24.30 FPB
01.30 SP�NAC� �PENDL�K
02.30 KONEC DRUH�HO DNE VINOBRAN�

 

Folk a country sc�na • Fibichova ulice

10.00 TRATIVOD
11.20 ��BLOVI SOUSTRU�N�CI
12.40 BLUEGROUND
14.00 MONOGRAM
15.20 ELVIS PRESLEY REVIVAL
16.40 JI�� SCHMITZER
18.00 VLADIM�R MI��K & ETC
20.00 COUNTRY B�L

Historick� sc�na • park u MKD

10.00 �ONGL�RSK� VYSTOUPEN� KEJKL��E P�PY
10.30 MUSICA CANORA
11.00 NA KUPECK� STEZCE
12.00 PE��N
12.30 AMBROSIA
13.00 �ONGL�RSK� VYSTOUPEN� KEJKL��E P�PY
13.30 V�TKOVCI
14.00 PE��N
14.30 AMBROSIA
15.00 MUSICA CANORA
15.30 NA KUPECK� STEZCE
16.30 �ONGL�RSK� VYSTOUPEN� KEJKL��E P�PY
17.00 MUSICA CANORA
17.30 PE��N

Staro�esk� jarmark • prostor p�ed MKD

10.00 PRA�SK� FRAJERKA
10.15 TRIO HARDEN
10.30 RUDDY A JEHO KR�SN� MICHAELLA
11.00 POV�D�N� O SLUN��KU
12.00 PRA�SK� FRAJERKA
12.15 TRIO HARDEN BRAZIL
12.30 PRA�SK� FRAJERKA
13.00 TRIO HARDEN BRAZIL
13.30 FAK�R BEN GHAN
14.30 PRA�SK� FRAJERKA
14.45 TRIO HARDEN
15.00 N�PAD MY�KY TEREZKY aneb O ZL� KOZE
16.00 VYSTOUPEN� T�� VELIK�N�
17.00 KDY� V B�RU HOUSTL D�M
17.30 M�DN� P�EHL�DKA
17.45 KDY� V B�RU HOUSTL D�M
18.15 M�DN� P�EHL�DKA
19.00 JAK SE �ILO LIBU�I
21.00 PIGALLE

Ned�le 20. září 2009

Hlavn� sc�na • n�m�st� Karla IV.

9.30 M�LNI�ANKA A JOSEF Z�MA
11.00 �ANKI�OU
12.30 XAVIER BAUMAXA
14.00 WALDA GANG
15.30 V�RA �PINAROV�
17.00 DESMOD
18.00 KONEC T�ET�HO DNE VINOBRAN�

Folk a country sc�na • Fibichova ulice

10.00 MINARET
11.30 BEZEF�EHO
13.00 BE�A & PTASZEK
14.30 COP

Historick� sc�na • park u MKD

10.00 �ONGL�RSK� VYSTOUPEN� KEJKL��E P�PY
10.30 AMBROSIA — Vystoupen� skupiny dobov�ho tance.
11.00 MUSICA CANORA — Vystoupen� skupiny dobov� hudby.
11.30 VODNICK� POH�DKA — Vystoupen� skupiny historick�ho �ermu Rego.
12.00 SV��OVO LOUTKOV� DIVADLO
12.30 AMBROSIA — Vystoupen� skupiny dobov�ho tance.
13.00 ARMATUS — Vystoupen� skupiny historicko-sc�nick�ho �ermu.
13.30 �ONGL�RSK� VYSTOUPEN� KEJKL��E P�PY
14.00 MUSICA CANORA — Vystoupen� skupiny dobov� hudby.
14.30 NA KUPECK� STEZCE — �erm��sk� pod�van�.
15.30 SV��OVO LOUTKOV� DIVADLO

Staro�esk� jarmark • prostor p�ed MKD

10.00 �VEJK C. K. �RAML
10.30 P�TAT�IC�TN�CI
11.00 DVA POTULN� RYT��I A TRAKA�
12.00 �VEJK C. K. �RAML
13.00 KYMA — AKROPOLIS
14.00 KOCOURKOV
15.00 PATROLA • �LAPETO
16.30 M�M N�ROD�M • MOBILIZACE C�SA�E P�NA
16.50 �ESK� VZP�R�N� • �VEJKOVO PIVOKL�N�
17.00 �VEJK C. K. �RAML
17.50 �VEJK�V MAR�BATALI�N

Historick� a um�leck� �emesla • ulice p�ed MKD

�Po cel� vinobran�

�V�ce o skupin�ch a vystupuj�ch na ofici�ln�ch www

Vstupn�:

D�ti do 6 let, ob�an� nad 70 leta dr�itel� ZTP zdarma
D�ti do 12 let vstupn� na 3 dny 50 K�
Dosp�l� a d�ti od 12 let vstupn� na 3 dny 200 K�
Vratn� vstupenka (�asov� omezen� na 1 hod.) 200 K�

Podle aktu�ln�ho pl�nku zve�ejn�n�ho na str�nk�ch m�sta M�ln�k bude cel� vinobran� prob�hat mimo n�m�st� M�ru.

melnicke  vinobrani 2009 — mapa

kyk | úterý, 14. července 2009, 12:46 | | [ Mělnické vinobraní 2009] Sd�let 


Komentáře

Reakce na V�ru (Josef - Mail - WWW)
Pr�v� jsem se z M�ln�ka vr�til. J� tam jel hlavn� na Alphaville a mus�m V�m sd�lit, že takov� bordel jsem snad na ��dn�m festivalu nevid�l.

(V�clav - Mail - WWW)
Anebo m�e b�t vstupn� zadarmo, jako do�esn� v �atci s velmi bohat�m programem....

cena (bankdita - Mail - WWW)
Nev�m, zda to bude jen o st�nk�ch s harama a bur��kem. Souhlas, budou tam zvu�n� kapely, jen�e my jsme cht�li j�t p�edev��m na bur��k a to co k n�mu pat��, co� není Kry�tof a Alphaville. A� budu ch�t vidět Alphaville, tak p�jdu na hudebn� festival... Tak�e M�ln�k letos vynech�v�me.

Reakce na Pavla (V�ra - Mail - WWW)
Pavle pokud chce� kritizovat vstupn� tak Ti hned ud�l�m jeden p��klad!Trutnov festival vstupn� minim�ln� 500,- je to pouze o hudb� jak�hokoliv ��nru a trv� stejn� dlouze jako vinobran� na M�ln�ku kde zaplat� 200,- na 3dny a u�ije� si toho v�ce a nejen pit� ,ale �emesel,hudby a v� co je naps�no v programu.M�e� tam i s d�tmi a v�m že si odnesou lep�� z�itek ne� n�kde z fes��ku,kde se val� sam� bordel a kolikr�t ani nev� do �eho �l�pne� proto�e jsou tam doslova hovada a o drog�ch,fetu a injekc�ch ani nemluv�.Ur�it� tohle vinobran� není jen o bur��ku ale o po��dn�m v�n� kter� si zaplat� a jde� do skl�pku.M�l by jsi to nav�t�vit v�ele doporu�uji.Nejd��v vyzkou�ej a pak kritizuj.Tv� p�ipom�nky nejsou na m�st�.

cena (raist - Mail - WWW)
pavle, ehm... podivej se na program vinobrani a pak neco rikej. neni to o stankach - je to kulture, o kapelach (kterych je hafo a vcelku zvucnych jmen), to si nejak prehledl, ze lecktery hudebni festival s takovym obsazenim stoji 2x tolik? o historicke scene, apod, nemluve.

(pavel - Mail - WWW)
Ta cena vstupenky je docela rachot. Kdy� si vemu že je to jen o p�r st�nk�ch s hadrama a p�r s bur��kem.Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: