Středa, 29. července 2009
M� hejtman ch�ipku?

Podle toho co pov�d�, asi jo. P�ed t�dnem tvrdil že není pot�eba n�kup vakc�n a tento t�den u� hygienici upou�t�j� od
aktivn�ho boje�za zabr�n�n� jej�ho roz���en�.

Ta se u� ���� mezi lidmi v �esku�a po�et naka�en�ch roste geometrickou �adou.
Na�t�st� je pr�b�h nemoci pov�t�inou m�rn�, tak�e panika není na m�st�.

Ale byl by nezodpov�dn� hazard s lidsk�mi �ivoty odm�tat mo�nost hor��ch sc�n��� a b�t na jejich p��padn� d�sledky nep�ipraven�.
Ch�ipkov� sezona uk�e, jestli virus zmutuje nebo ne, a jak�bude�pot�eba vakc�ny.�Pak si budeme bu� moci �levou oddechnout anebo se p�ipravit na�t�kou zimu.

Osobn�v���m v lep�� sc�n��e,�nap��klad v takov�, že takov� chytr�ky nebude �asem nikdo poslouchat a jejich strana ve volb�ch dostane� po�et hlas� kter� si zaslou��...

Souvislosti: Prase�� ch�ipka je medi�ln� bublina,�Pesimistick� varianta

kyk | Středa, 29. července 2009, 12:11 | | [ M� hejtman ch�ipku?] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: