Středa, 26. srpna 2009
Rapid share, Mininova, The Pirate Bay

Jak� bude jejich osud? M�eme se do�kat blokov�n� na n�rodn� �rovni nebo ze strany ISP, nebo p�ijde samoregulace?

V posledn�ch dnech se hodn� mluvilo o vypnut� obl�ben�ho serveru thepiratebay.com. Nyn� op�t vesele b��. Ot�zkou je na jak dlouho.

O p�von�m smyslu t�chto projekt� a sou�asn� leg�lnosti provozu t�chto a dal��ch server� a o chov�n� jejich u�ivatel� m� ka�d� svou p�edstavu. Pln� schvaluju provoz t�chto server� pro ���en� voln�ho obsahu. Pokud vyd� Mozilla novou verzi sv�ho prohl�e�e ke sta�en� pomoc� torrentu, nem�u ne� souhlasit. Stejn� je to i s elektronickou formou produktu, kter� u� pozbyl z�konnou ochranu.�

Nicm�n� se mi p����, kdy� je voln� ke sta�en� na t�chto serverech drah� licen�n� software, nap��klad Adobe CS kter� je norm�ln� prod�van� za cenu p�esahuj�c� pr�m�rnou m�s��n� mzdu b�n�ho �echa. Jak je mo�n�, že ka�d� druh� st�edo�kol�k vlastn�c� PC m� n�kter� z jeho vyd�n�, a hromadu dal��ch program� jejich� po�izovac� cena je v ��dech tis�c� K�? Zkuste si ud�lat anketu ve sv�m okol�, kolik by asi st�l software, kter� m� v� zn�m� ve sv�m PC a kolik za n�j ve skute�osti utratil?Stejn� je to s nov� vydan�mi deskami zp�v�k� nebo filmy.

Pod�vejte se do sv�ho po��ta�e, pokud� m�te n�jak� software �i data, jejich� cesta na v� pevn� disk nebyla zrovna ofici�ln�. Spo��tejte si kolik byste za n�j asi utratili. Uv�domujeme si, že za ka�d�m bajtem jsou hodiny n��� pr�ce? �as program�tor� nebo um�lce, kte�� na vytvo�en� toho, co m�te zdarma sta�en�, nechali stovky, tis�ce hodin sv�ho �asu? Jejich pr�ce mus� b�t zaplacena, stejn� jako va�e pr�ce. Pokud by ale byla ka�d� druh� kopie dan�ho obsahu byla neleg�ln�, p��jmy vydavatele budou tvo�it polovinu pen�z z toho, co mohlo b�t rozd�leno do dal��ho v�voje, �asu ve zku�ebn�ch, a samoz�ejm� zisku vydavatele. Tyto ztracen� p��jmy se tedy mus� n�kde projevit.

Jednou z cest je sn�en� odvodu zisku majiteli licence. Druhou je sn�en� n�klad� na tvorbu a distribuci. T�et� je zv�en� ceny produktu. Je jasn�, jakou cestou se investor vyd�, pokud je jeho produkt ��dan�.�

Jak jsem psal na za��tku, prvotn� z�m�ry tv�rc� server� ur�en�ch ke sd�len� dat mohou b�t t�eba i bohulib�. Nicm�n� jako provozovatel� by m�li br�t zodpov�dnost za to, jak� obsah bude na t�chto serverech um�st�n�. Nelze se zbavovat odpov�dnosti za to, že vytvo��m slu�bu kter� umo��uje jednodu�e poru�ovat z�kony v�t�iny demokratick�ch, a i n�kter�ch nedemokratick�ch st�t�. Nelze se zbavovat odpov�dnosti za to, že slu�ba kterou provozuji, je pravideln� zneu��v�na k poru�ov�n� autorsk�ch pr�v um�lc� nebo program�tor�, k ���en� d�tsk� pornografie �i obsahu slou��c�mu k propagaci n�sil� a skupin tou��c�ch vyhladit b�l�, �ern�, cik�ny nebo muslimy.

Snaha mezin�rodn�ch organizac� na ochranu autorsk�ch pr�v se m�j� ��inkem, jejich po��n�n� a i jejich p�edm�t �innosti sp�e p�il�v� olej do ohn�. V sou�asnosti se sna�� m�sto postihov�n� jednotliv�ch h��n�k� naj�t cestu k tomu, aby zamezili �innosti provozovatel� t�chto server�. Sb�raj� podporu na mezin�rodn� �rovni i u jednotliv�ch vl�d ve st�tech, kde tyto servery ofici�ln� funguj�. Budou� se sna�it pod poohr�kou zata�en� do drah�ch soudn�ch tahanic tla�it providery k blokov�n� t�chto server�. N�kte�� u� b�n� blokuj� nap��klad zn�m� RapidShare, nicm�n� jde zat�m o lok�ln� poskytovatele. Ot�zkou je, poda��-li se prosadit blokov�n� do z�kon� n�kter�ch st�t�.

Podle m�ho subjektivn�ho pohledu je situace dlouhodob� nep��zniv� pro provozovatele t�chto server�, a tak by m�ly postupn� zav�st samoregulaci. P�kladem m�e b�t t�eba Youtube. M�sto, kter� m� obrovsk� potenci�l pro zisky z reklamy, je podporovan� a hojn� vyu��van� nejen u�ivateli, ale i firmami, politiky v�etn� t�ch nejmocn�j��ch.

Jde o to naj�t model, kter� bude dostate�n� p�ijateln� pro st�vaj�c� odp�rce a dostate�n� pou�iteln� pro p��znivce t�chto server�. Budoucnost je v jejich rukou.

... a mo�n� že budou m�t program�to�i co j�st, ceny se mo�n� sn�� a nebudou mo�n� pot�eba pir�tsk� strany...

kyk | Středa, 26. srpna 2009, 21:45 | | [ Rapid share, Mininova, The Pirate Bay] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: