Středa, 9. září 2009
��na za��n� bojovat proti hudebn�mu pir�tstv�

Cesta není ale zvolen� p��li� ��astn�. M�ou nastat t�i sc�n��e...

��nsk� ministerstvo kultury vydalo novou direktivu, kdy bude muset ka�d� kdo nab�z� hudbu, m�t ke ka�d� p�sni dolo�en� p�semn� potvrzen� od umělce nebo jeho zastoupen�.�

Dokumenty mus� b�t p�elo�eny do ��n�tiny a mus� b�t v nich vysloven souhlas s publikov�n�m online v ��n�. N�sledn� mus� z��astn�n� strany po��dat ministerstvo o licenci k prodeji online v t�to zemi.

D�ky ohromn� byrokracii, kter� je s nov�m na��zen�m spojen�, p�edpodkl�d�m, že v nejlidnat�j�� zemi p�ibudou tis�ce pracovn�ch m�st kter� budou nutn� na vy��zen� agendy.

Jak se ale bude situace vyv�jet?

D� se o�ek�vat, že poru�en� podm�nek bude tvrd� sankcionov�no, a na �zem� ��ny masivn� bude pir�tsk�ch web�.
S t�m p�edpokl�d�m ze strany ��ad� dal�� blokov�n� mo�n�ch cest, jak content z�skat neleg�ln� (cenzura webu).

Dal�� mo�nost� je tot�ln� zahlcen� ministerstva agendou a n�sledn� �padek z�jmu o komer�n� prodej hudby pouze na nejsiln�j�� distributory.�

T�et� variantou m�e b�t, že se nejv�t�� p�izp�sob� a ostatn� p�ejdou do nepovolen� online distribuce, p��padn� aktivity budou sm��ovat na �ern� trh.

Rozlu�t�n� tajenky je ale ot�zkou n�kolika m�s�c�...

kyk | Středa, 9. září 2009, 9:43 | | [ ��na za��n� bojovat proti hudebn�mu pir�tstv�] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: