čtvrtek, 10. září 2009
Nov� taktika t�lib�nc�

my jsme ti hodn�?

V souvislosti s af�rou, kdy na t�lib�nci ukraden� cisterny s palivem za�to�ili raketami spojene�t� voj�ci, a kdy p�i jejich zni�en� zahynulo mnoho civilist�, se do mysli vkr�d� my�lenka:

Byl to ze strany talibanc� z�m�r?

V sou�asnosti, kdy T�lib�nu pomalu doch�z� v d�sledku dlouhotrvaj�c�ch boj� a zten�uj�c�m se p��jm�m z d��ve sp��telen�ch st�t� vojenk� p�evaha, nast�v� situace, kdy je vhodn� p�ej�t k p�evaze psychologick�.

Ide�ln�m p��kladem t�to taktiky je pr�v� zmi�ovan� incident, kdy zl�m spojenc�m unesli cisterny s palivem. není nic jednodu���ho ne� se s nimi neskr�vat a odv�zt je na n�jak� m�sto bl�zko osady pln� civilist� a poskytnout jim lup jako dar.
Je to ide�ln� situace pro z�sk�n� civilist� na svou stranu, zachovat se tak trochu jako J�no��k.�

Hloupost a zatemn�l� vojensk� mozky rozzu�en� z faktu, že jim byly ukradeny z�soby, se logicky budou sna�it �nosce zni�it/zab�t. Je to levn�j�� ne� vyslat komando na z�sk�n� lupu zp�t (nebezpe�n� mise hroz�c� ztr�tami ve vlastn�ch �ad�ch o dra��� ne� obsah lupu). O to jednodu���, že se s lupem zvlṻ neskr�vaj�.

Ne�t�st�, kter� na sebe nenechalo dlouho �ekat lze p�irovnat k sebevra�edn�mu atent�tu, kdy t�m, kdo odp�l� bombu, není T�lib�n, ale sami spojenci. T�lib�nci cht�li sv�m spoluob�an�m poskytnout pomoc v podob� nedostatkov�ho benzinu.

Je mo�n� že takov�to incidenty se budou opakovat �ast�ji a pozice spojenc�, pokud se jejich taktika moc nezm�n�, p�jde pomalu do kopru.

 

kyk | čtvrtek, 10. září 2009, 10:03 | | [ Nov� taktika t�lib�nc�] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: