Pondělí, 25. ledna 2010
Ubytovac� ��d

 

  1. Udr�ov�n� nepo��dku je �asove mnohem �sporn�j�� ne� udr�ov�n� po��dku v po��dku.
  2. Ka�d� po��dek vznik� z nepo��dku a je nestabiln�.
  3. Po��dek zneklid�uje, proto�e je v n�m neust�le potencion�ln� bordel.
  4. Nepo��dek uklid�uje a d�v� pocit uspokojen�, proto�e je v n�m potencionaln� po��dek, ktery si lze bez vynalo�en� jak�koliv fyzick� pr�ce kdykoli p�edstavit.
  5. Nepo��dek je ve�n�, zivotaschopn� a je p��stupn� zm�n�m.
  6. V nepo��dku m� �lov�k mo�nost vytvo�it stabiln� harmonii mezi sv�mi pot�ebami sv�ho okol�.
  7. Hled�n� p�edm�tu a p�semnosti je �innost produktivn�, proto�e nut� �loveka zab�vat se p�edm�ty a p�semnostmi, kter� by jinak ignoroval.
  8. V nepo��dku se rozv�j� fantazie a schopnost kombinovat a improvizovat.
  9. Nepo��dek nau�� �loveka m�t p�ehled skute�n� jen o t�ch vecech, o kter�ch m�t p�ehled je skut�cn� t�eba.
  10. Jsou dule�it�j�� v�ci ne� je po��dek.

 

P��JEMN� POBYT


kyk | Pondělí, 25. ledna 2010, 11:58 | | [ Ubytovac� ��d] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: