čtvrtek, 28. ledna 2010
Pokro�il� vyhled�v�n� v Gmail

mal� pom�cka pro vyhled�v�n� pomoc� n�kter�ch parametr�

Zdroj: Via RealTrix d�ky Auto-ID Labs MIT

Oper�tor Definice
from: Pou��v� se k zad�n� odes�latele
to: Pou��v� se k zad�n� p��jemce
subject: Vyhled�vat slova v ��dku p�edm�tu
OR Hled�n� zpr�v odpov�daj�c� term�nu A nebo B
OR mus� b�t vel�mi p�smeny
-
(poml�ka)
k vylou�en� zpr�v z va�eho vyhled�v�n�
label: Vyhled�v�n� zpr�v podle �t�tku
Nen� ��dn� oper�tor pro hled�n� zpr�v bez �t�tku
has:attachment
Vyhled�v�n� zpr�v s p��lohou
list: Hled�n� zpr�v na e-mailov�ch konferenc�ch
filename: Hled�n� p��lohy podle n�zvu nebo typu
” “
(uvozovky)
Pou�ity k hled�n� p�esn� fr�ze
Velk� p�smena se neberou v �vahu
( )
Pou��v� se k zad�n� podm�nek, kter� by nem�ly b�t vylou�eny Jirka (ob�d NEBO party)
[ ]
Pou��v� se k hled�n� p�esn� shody, dobr� pro odli�en� slov s diakritikou
in:anywhere Hled�n� zpr�v kdekoliv na Gmailu
in:inbox
in:trash
in:spam
Hled�n� v Doru�en�, Ko�, nebo Spam
is:starred
is:unread
is:read
zpr�vy kter� jsou osna�en� hv�zdi�kou, nep�e�ten� nebo ozna�en� jako p�e�ten�
cc:
bcc:
Pou��v� se k zad�n� p��jemc� cc: nebo bcc:skryt�ch p��jemc�
u :bcc nelze hledat kde jste byli vy ve skryt� kopii
after:
before:
Hledat zpr�vy odeslan� v pr�b�hu ur�it� doby
Data mus� b�t ve form�tu rrrr/mm/dd.
is:chat Hled�n� na chatu

Pozn�mka: Gmail nevyhled�v� v Spam nebo Ko� dokud mu to nezad�te.

kyk | čtvrtek, 28. ledna 2010, 12:46 | | [ Pokro�il� vyhled�v�n� v Gmail] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: