úterý, 14. června 2011
Doprava: Linky MHD v provozu - st�vka v Praze

DPHMP pr�b�n� aktualizuje dokument se zaji�t�n�mi spoji MHD v r�mci st�vky dopravn�ch odbor� v Praze 16.6.2011.

Spoje na p�te�n�ch link�ch budou vypravov�ny p�ednostn�, na ostatn�ch link�ch bude snaha o zaji�t�n� minim�ln� v�kendov�ho provozu

http://www.ropid.cz/files/PDF_ruzne/2011-06-16_stavka_tram_bus.pdf� (pr�b�n� aktualizov�n)

kyk | úterý, 14. června 2011, 16:29 | | [ Doprava: Linky MHD v provozu - st�vka v Praze] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: