úterý, 28. prosince 2004
Psycho - Sebekritika

B�t zdrav� sebekritick� je dobr� v�c, ale nic se nem� p�eh�n�t.

Ka�d�/� z n�s si ob�as ��k�, že je opravdu asi n�jak� vadn�. I j�. M�m n�jak� divn� xicht, v�bec se mi nel�b�, je takov� nanicovat�, prost� se na to ned� koukat. Nav�c ta moje muskulatura nevypad� nijak moc p�ita�liv� — ochabl� svaly, ramena ��dn� a b��ko je taky n�jak� v�t��. Nediv�m se, že si ze m� p��telkyn� utahuje. �lov�k pomalu za��n� tr�vit ��m d�l t�m v�c �asu u zrcadla, pozoruj�c ka�dodenn� rapidn� ztr�tu seks-ep�lu. Za��n� se nen�vid�t. 


Bohu�el je to jen d�ky p��li�n� sebekritice a sebepozorov�n�. Ka�d� den je t�eba si zp��jemnit n�jakou drobn�stkou, jako nap��klad: dnes m�m opravdu zdrav�j�� barvu ne� v�era, ple� vypad� �ist��, hez��. Takov� mal� le� �lov�ku zvedne n�ladu, u�et�� deset minut pozorov�n� se u zrcadla, kter� je mo�n� vyu��t k dal��mu zlep�en� n�lady cigaretou a dvojit�m kafem. Pochvalte se alespo� jednou denn� — nikdo to za V�s d�lat nebude!

kyk | úterý, 28. prosince 2004, 10:30 | | [ Psycho - Sebekritika] Sd�let 


Komentáře

Na to zn�m jeden skv�l� Murphyho z�kon: (M�rinka - Mail - WWW)
C�t�te se skv�le? Bu�te bez obav, brzy to p�ejde. ... Kdy� mne nikdo nechv�l� a ani j� k tomu nem�m p�i pohledu do zrcadla nejmen�� chu�, prolistuji Murphyho z�kony a je l�p :o)Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: