Pondělí, 3. ledna 2005
Tom� Savka dostal p�es �sta

O Sivestrovsk� noci m�l Tom� Savka leteck� den, na�t�st� to odnesl bez v�n�ho poran�n�.

viz: �TK a iDnes


Nem�m r�d sout� Superstar, neposlouch�m desky finalist�, ale docela toho kluka lituju. Cht�l se jen oby�ejn� pobavit, jako norm�ln� mlad� mu�. Bohu�el ale, zvlṻ o Silvestra, hladina alkoholu v krvi v�t�iny jedinc� stoup� dost strm� a t�m i bojechtiv� n�lada machistick�ch jedinc�, kte�� ztr�cej� seks ep�l pro sv� d�vky s po�tem vypit�ch pan�k�. Ony se t�m p�dem zam��� na nejbli��� zaj�mav� objekt, j�m� byl v t� chv�li bezesporu Tom�.


N�sledovalo to, co se z�konit� st�t muselo, viz zdroje. Holt op�t se p�edvedlo n�kolik jedinc�, kte�� se nedok�ou vyrovnat s t�m, že m�e b�t n�kdo �sp�n� a že existuje i n�co v�c, ne� jejich 'vytun�n�' �130 nebo 'zna�kov�' Adidos.


Nep�eju Tom�ovi jeho stehy ani pro�it� trauma. Tohle se m�e st�t ka�d�mu z n�s a na n�kter�ch lidech se holt novin��i mus� �ivit. P�edpokl�d�m patradoxn�, že v�e zm�n�n� ho�ani na tom budou h�� ne� on, jejich p��telkyn�-fanynky jim to daj� p�kn� 'se�rat'. Tom�ovi stoupne zase o trochu v�c popularita a v�dom�, že to že t� zn� hodn� lid�, neznamen�, že t� v�ichni budou respektovat.

kyk | Pondělí, 3. ledna 2005, 8:33 | | [ Tom� Savka dostal p�es �sta] Sd�let 


Komentáře

TOM��EK JE NEVINN� (D��A - Mail - WWW)
NEBYLO TO TAK -BYLO TO TAKHLE TOM�� P�IJEL ZE �V�CARSKA NEBYL OPILEJ DO HOSPODY JAKO KA�D� JIN�.POTOM ODVEZL SVOU EX P��TELKYN� �T�P�NKU.ST�LE V�BEC NEPIL.P�IJEL A TEPRVE PAK SI DAL JEDNO PIVKA.KAMAR�D MU �EKL že M� PROP�CHAN� KOLA U AUTA A TOM�� �EL SE VEN POD�VAT-TAM HO ALE ZA�LA ML�TIT PARTA DEBIL�.A POTOM HO PROHODILA SKLEM OD V�LOHY.TOM�� SE ZE V�ECH SIL SEBRAL S PROP�CHAN�MA PNEUMATIKAMA A V OHRO�EN� �IVOTA ODJEL DO NEMOCNICE!!!!P�ESN� TAK TO BYLO TAK�E NEOBVINUJTE HO KDY� ZA TO MٮE PARTA DEBIL� A NE TEN SLADK� TOM��EK SAVKA!!!!!!!!!!!!!

(Fagogh - Mail - WWW)
FUCK ALL YA FUCKIN STUPID SUPASTARZ KIDZ

peace

Jak to bylo do opravdy (666 - Mail - WWW)
Hej tak to co ste napsali sou jen keci j� u toho byl ten �...k dostal.za�alo to tim že do ty hospody p�i�el u� nalitej a p�r holek tam z toho bylo upln� mimo takovy to je savka no ale on jenevnimal a sedl si ke k�mo�ce a rozjel to na ni ale ta nem�la z�jem a on ji pak p�erazil nos a tak jeji starej ho vyt�ch ven a rozbil mu dr�ku(j� bych na jeho m�st� ud�lal to sam� vy ne?)No a pak savka nasedl do auta ale proto�e byl o�ralej jako svin� tak to narval opodal do bar�ku a domu ho vezla matka.Tak tady m�te pravdu o ty va�� superstar.Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: