Pondělí, 3. ledna 2005
Silvestr v klidu

Posledn� den v roce se posledn� roky st�v� dom�nou komerce a r�ov�n� zlata z kapes ob�an�.

Hoteli��i, restaurat��i, promot��i, televizn� pracovn�ci, lihovarn�ci - to jsou profese, kter� se nejv�ce t�� na tento, ni��m v�jime�n� den. Sna�� se n�m d�t najevo, že je tomu pr�v� naopak. Pro n� je to den, kdy se sna�� dohnat to, co b�hem roku zame�kali, prodat neprodan�, p�inutit sv� ove�ky k vyt�hnut� posledn�ch zbytk� pen�z, kter� je�t� zbyly z�kazn�kovi z p�edchoz�ch, je�t� komer�n�j��ch V�noc.


Co na to my? Ochotn� jako st�do se nech�v�me t�hnout jejich marketingov�mi kampan�mi, kter� nab�zej� u� poznan� (TV program), pro�it� (disko/tane�n� silvestrovsk� parties), vyzkou�en� (zlit� se do n�moty v n�kter�m z �etn�ch bar� a hospod). P�izp�sobujeme se mase a d�l�me to, to ostatn�.


Dom�nou posledn�ch let se st�vaj� i novoro�n� SMS p��n�, jejich� text je obvykle plytk a r�doby vtipn�. Nav�c postr�daj� originalitu, n�mahu s p�em�len�m nad p�knou novoro�n� zdravic� n�m u�et�� internetov� servery a mobiln� oper�to�i.


Pomalu se vytr�c� zvyk b�t posledn�� den v roce v kruhu rodinn�m, kdy se mohou sej�t v�ichni a zrekapitulovat pr�v� pro�it� rok.


Dal jsem si novoro�n� p�edsevzet�: P��t� silvestr kone�n� str�v�m s celou rodinou, v teple, bez zbyte�n�ho op�jen�, s televiz� maxim�ln� jako kulisou pro vypln�n� slab�ch chvilek ve�era. Po p�lno�n�m p��pitku p�jdu na proch�zku, pozorovat rozsv�cen� ulice s jasnou hlavou, bez ml�n�ho oparu p�ed o�ima, jako�to n�sledku alkoholov�ho opojen�.


Te� mi to nevy�lo, alkohol a komerce ud�lala sv�, ale snad p��t�...

kyk | Pondělí, 3. ledna 2005, 9:15 | | [ Silvestr v klidu] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: