Pondělí, 9. května 2005
HOAX na ka�d� den

V���te opravdu ka�d� blbosti?

Pomalu denn� mi do mailov� schr�nce mimo hromady nab�dek na koupi levn� Viagry �i prodlou�en� penisu p�ich�z� popla�n� zpr�vy o nov�m typu viru, kter� mi v nejbli��� dob� m� dorazit do mailov� schr�nky.


Popla�n� zpr�va m� tento text:


B�HEM N�KOLIKA P�ͩT�CH T�DN� D�VEJTE POZOR A V ��DN�M P��PAD� NEOTV�REJTE E-MAIL S P�IPOJEN�M SOUBOREM "ULTIMAS DE ATENAS" ("POSLEDN� ZPR�VY Z AT�N") BEZ OHLEDU NA TO, KDO HO POSLAL. JEDN� SE O VIRUS, KTER� OTEV�E BR�NU VE VA�EM PO��TA�I A ZFORM�TUJE CEL� DISK C. TENTO VIRUS P�IJDE POD JM�NEM ZN�M�HO �LOV�KA Z VA�EHO SEZNAMU ADRES. PROS�M PO�LETE TUTO ZPR�VU NA V�ECHNY VA�E KONTAKTY, JE LEP�� DOSTAT JI 25-KR�T NE� ZTRATIT �PLN� V�ECHNO.


P�i pozorn�j��m pro�ten� zpr�vy je jasn�, že autor z n�s chce ud�lat tot�ln� hlup�ky, u� z v�ty "p�ijde z va�eho seznamu adres" by tedy N�CO nebo KDOSI m�l odeslat n�komu z M�HO adres��e zpr�vu, kter� mi doraz� od doty�n�ho zp�t, a rovnou s virem! Vylou�eno :)


Otev��t zpr�vu se mysl�m nikdo, kdo m� pravideln� aktualizovan� antivirus, p��padn� dal�� bezpe�nostn� prvky, kter� jsou dnes b�n�m standardem, b�t nemus�. Jak bych tedy jinak b�n�m p�sobem zjistit jm�no p��lohy? Dal�� pt�kovina :)


Pokud bude �lov�k dodr�ovat minim�ln� z�klady bezpe�nosti, jako jsou:  1. nezkoum�n� p��loh nevy��dan� po�ty
  2. pravideln� aktualizace (nejl�p automatick�) antiviru
  3. kontrola v�m�nn�ch m�di� antivirem p�ed jejich prvn�m pou�it�m
  4. Z�LOHOV�N�

pak se nem� �eho b�t.


P�ed odesl�n�m takov�hle pt�koviny by se m�l nejd��v pod�vat na server [www.hoax.cz] a uv�domit si, že zbyte�n�m rozes�l�n�m takov�ch zpr�v se jen pl�tv� p�enosovou kapacitou S�t� a zahlcuj� mailservery (nemluv� o nasr�n� autora tohoto spotu).


O rozes�l�n� tzv. tantra mail� (Pras�tko �t�st�, Ko�i�ka dr. Susesse a hromada dal��ch) se rad�j ani zmi�ovat nebudu.

kyk | Pondělí, 9. května 2005, 17:40 | | [ HOAX na ka�d� den] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: