Neděle, 17. prosince 2006
Denik zvlastniho agenta R. D.

...aneb denni chleb pracovnika ochranneho svazu autorskeho...


Zdroj: ROOT.CZ, [ Michal Krause ]�

Den�k zvl�tn�ho agenta R. D. (kryc� jm�no B�l� Nedv�d) Mezin�rodn� federace pro pot�r�n� hudebn�ho pir�tstv�, �d�m�n� hudebn�k� a likvidaci form�tu MP3 (d�le jen MFPHP�HLFMP3).

Pondělí 14. 8. 2000
Dostali jsme hl�en�, že ve zn�m�m klubu Rock Tea na Nadn�rodn� t��d� se hraje hudba bez p�semn�ho povolen�. Ve 21:00 vyrazila p�epadov� skupina slo�en� z osmi p��k�, odst�elova�e a specialisty na likvidaci audio vybaven�. Akce byla nadm�ru �sp�n�, zatkli jsme majitele klubu, osm �len� person�lu a jednoho hudebn�ka. Pozd�ji se pr� uk�zalo, že ten hudebn�k je i autory hudby, kterou ve�ejn� produkoval, ale to nevad�, pr�vn�ci MFPHP�HLFMP3 te� zkoumaj�, jestli i tak neporu�il pravidla o ve�ejn� produkci. Neboj�m se, že by n�s n�kdo napadl za neopr�vn�nost z�sahu, oni u� mu n�co p�i�ijou.

�ter� 15. 8. 2000
Dneska jsem vyf�snul obch�zky. Nen�vid�m to chozen� po ulic�ch a hl�dkov�n�, jestli se n�kde n�hodou neporu�uje autorsk� pr�vo. Jsem pak v�dycky r�d, kdy� si m�u na n�kom p�kn� schladit ��hu. Ale dneska m�m fakt sm�lu. Vyhl�dnul jsem si takov�ho mlad�ho c�pka v d��n�ch a opran�m tri�ku. Zn�m tyhle typy, bylo mi jasn�, že d��ve nebo pozd�ji n�co provede — t�eba si zabrouk� n�jakou p�sni�ku nahlas a nebo bude m�t dokonce walkmana s pir�tskou kazetou — to by bylo n�co! A skute�n�, ten hajzl�k m� nezklamal. U� po sedmi hodin�ch sledov�n� jsem ho m�l na lopat�. Zazvonil mu toti� mobil a j� hned poznal prvn� t�ny p�sn� M�ma — to plechov� p�p�n� mi zn�lo jako nejslad�� hudba. Pak to �lo r�z na r�z. Tasil jsem obu�ek, pra�til s n�m o chodn�k a nandal mu �el�zka. Bohu�el se uk�zalo, že ten spratek si zaplatil poplatek za u��v�n� autorsk�ho d�la! Ksakru, je�t� te� se o mn� pokou�� infarkt, kdy� si na to vzpomenu. Douf�m, že se z�tra zahoj�m p�i pravideln�ch p�epadovk�ch ve skautsk�ch t�borech.

Středa 16. 8. 2000
Sotva jsem otev�el o�i, vzpomn�l jsem si na skaut�ky. R�zem jsem se c�til kr�sn�, v t�ch jejich t�borech se v�dycky najde n�kdo, koho m�u se�vat a napa�it mu pokutu. Dobrou n�ladu mi nezkazila ani sousedka, kterou jsem potkal na schodech. Brumlala cosi o svin�ch f�zlovskejch, ale dne�ek si prost� nenech�m zkazit. Na stanici jsem se ani neoh��l a u� jsme vyrazili. To v�te, �ekali n�s dva t�bory, a to d� jednomu slu�n� zabrat, ne� to tam obr�t� naruby. Cesta ub�hala p��jemn� a j� se t�il u� jak malej fakan na V�noce. Jen�e pak se to n�jak za�alo kazit. V prvn�m t�bo�e jsme na�li jenom kucha�ku. D�ti jsou pr� na celodenn�m v�let�. Navrhoval jsem sice, že se za nimi vyd�me do les� (tu�il jsem toti�, že si ti spratci budou zp�vat do kroku), ale kolegov� nejsou asi tak zap�len� pro v�c jako j� a p�ehlasovali m�. Upnul jsem tedy sv� tu�by k druh�mu t�boru a skute�n� to nejd��v vypadalo velmi nad�jn�. Zd�lo se to toti�, že d�ti vyr�b�j� p?alky! Vl�tli jsme na n� jak torn�do, ale zase se to n�jak pokazilo. Vedouc� n�m tvrdil, že to nejsou p?alky, ale indi�nsk� fouka�ky. Nev��il jsem tomu mizerovi ani zbla, ale nic jsme jim nedok�zali, a�koliv jsem do t�ch pitomejch r�kosovejch trubi�ek foukal jak bl�zen. Nevyloudil jsem z nich ani t�n! Sakra, to byla ostuda. M�m d�sn� blbou n�ladu, asi p�jdu rad�i sp�t, ne� si rozml�t�m vzteky vlastn� n�bytek.

čtvrtek 17. 8. 2000
Bo�e, to snad není pravda. Str�vil hnusnej den nad pap�rama a p�i�el jsem tak o ty nejlep�� p��pady. Kolega Jake� zatknul v tramvaji chlap�ka za ve�ejnou produkci. Ten t�pek m�l moc nahlas walkmana a bylo to tro�ku sly�et. Klika, že v tomto p��pad� z�kon nehodnot�, zda k produkci do�lo �mysln� nebo ne. Franta, co s n�m ob�as slou��m, zase na�apal v parku asi p�t lid�, jak si m�n� melodie pro mobiln� telefony. P�i�il jim nez�konnou distribuc� autorsk�ch d�l, co� je je�t� lep��, ne� oby�ejn� ve�ejn� produkce. Ale nejlep�� �lovek se povedl Koko�kovi z vedlej��ho odd�len�. Povedlo se mu zab�snout celou jednotku voj�k� zp�vaj�c�ch si do kroku. Pr� to d�lali na rozkaz, tak p�ibral i vel�c�ho d�stojn�ka. Celkem t�iat�icet ��rek na pa�bu, marn� sl�va, z Koko�ky bude nejsp� brzy major. A j� o to v�echno p�i�el, kdy� jsem bu�il do psac�ho stroje. A nav�c m� po��d vyru�ovala ��fova andulka. Podle m� se to jej� p�p�n� podob� jedn� p�sni�ce od B�rty, tak�e ji asi taky brzy zav�u a� z�ern�. Za to m� ale asi nikdo nepov��. Sv�t je hnusnej.

P�tek 18. 8. 2000
Je to ��m d�l t�m hor��. R�no si m� zavolal ��f na kobere�ek a sjel m� za malou v�konnost. Pr� nevykazuji ��dn� zat�en� a že to se MFPHP�HLFMP3 nel�b�. Pr� kdy� n�s plat�, tak cht�j� vidět v�sledky a že jestli se to nezlep��, m�u �ekat pad�ka. Cht�l jsem zachr�nit situaci, ale n�jak se ten n�pad s andulkou neujal. Nakonec jsem byl r�d, že ��f nem�l p�i ruce zbra�. Mus�m s t�m n�co ud�lat — dneska se do toho zakousnu tak, že Koko�ka bude vedle m� vypadat jako absolutn� n�mand. Vyr��m do ulic... Vr�til jsem se z ulic a mus�m ��ct, že moje budoucnost u t�to jednotky nevypad� r�ov�. V�ichni se proti m� spikli, jako kdyby snad ty hnusn� krimin�ln� �ivly v�d�li, že kdy� neulov�m p�r hlav, polet�m. Moje kari�ra je v pytli. Jsem ztracen, nen�vid�m, nen�vid�m, nen�vid�m tenhle mizernej �ivot...

P. S. Dnes ve�er jsem byl na ve�e�i u na�ich. M�ti pak pustila nov� CD, kter� si koupila. No jasn�, moje zlat� maminka m� zase zachr�nila, jako u� tolikr�t p�edt�m! Okam�it� jsem ji toti� sebral — nem�la pr�vo p�ehr�t to CD m� a t�tovi. Z�kon to naz�v� ve�ejnou produkc�. Sv�t je zase fajn...

kyk | Neděle, 17. prosince 2006, 11:29 | | [ Denik zvlastniho agenta R. D.] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: