Pátek, 27. října 2006
SPASITEL BILL

shell�bdi nad nami....
Zdroj: Tom� Nos�l, http://home.zcu.cz/~nosi

Zase jsem ud�lal chybu. Bol� m� to u m�ho mal�ho srd��ka. Pokorn� se klan�m p�ed Syst�mem, kter� pouze su�e oznamuje: Program provedl neplatnou operaci a bude ukon�en. Ach, ta bolest nad rozd�lanou prac�. Ach, ten smutek.

Ale tak to mus� b�t. Jsem sm��en� s osudem a �lapu bl�tiv�mi uli�kami ke zpov�di. U�ivatel��kov�, �ij�c� v bl�tiv�ch slumech, vid� m� roucho novice a ustupuj� z cesty. "Sluha P�n� Billa! Nepadavost jeho du�i!" Pouze jeden sta��k se dr�� v koutku. Mra�� se. že by Jabl��k��? Ale ne, inkvizice ji� d�vno v�echny Jabl��k��e up�lila.

"Chyboval jsem, Ot�e Pavle." "Spadl ti Syst�m, synu?" Katedr�la je �asn�: ty obl��ky p�i startu, ta kr�sn� modr� ok�nka, kter� jdou otev�rat, zav�rat, minimalizovat, maximalizovat... V ok�nk�ch jsou maximalizov�ny obrazy svat�ch: Svat� Jack, kter� pokorn� �ekal na start Windows a p�itom um�el hlady, Svat� Tom, kter� tak dlouho na��tal str�nku z http://www.microsoft.com/ a� se dostal do Ext�ze...

"Co mi rad�te, Ot�e? Jak m�m zabr�nit Modr� Smrti, kter� mne su�uje dnem i noc�?" "Pok�n�, modlitby, Reinstalace!" "Svat� Reinstalace? Znovu, Ot�e? U�et�te nehodn�ho syna nejhor��ho!" "V�, synu, že Bill pravil: jedin� syst�m Windows m�ti bude�. Chce� snad odporovat Svat� Autorit� TechSupportu?!" "To bych si nikdy nedovolil!" "Tak dob�e, synu. Desetkr�t si zahraj Solitaire a patn�ctkr�t Miny a tv� du�e bude o�i�t�na. Ji� ��dn� p�dy!" L�b�m prsten svat�ho mu�e a jsem propu�t�n do v��n� zabl�cen�ch ulic M�sta.

Druh� den r�no m� vzbudila sousedka : "Modr� smrt, chlap�e! Modr� smrt v m�m dom�? Co jsem provedla?" "J� jsem pouh� novic. Jd�te do Katedr�ly TechSupportu, jedin� p�es Billa dojdete k osv�cen�." Poradil jsem j� to nejlep�� dle m�ho v�dom� a sv�dom�. "Sly�ela jsem od b�by ko�en��ky n�jak� magick� formule proti kleknut� Syst�mu." "Jak�pak?" to m� zaj�malo. Sice byla �ern� magie — editace Svat� Registra�n� Datab�ze — zak�z�na kn��mi TechSupportu, v�dy se na�lo n�co co pomohlo. "No... kdy� si pust�te t�ikr�t Malov�n�, dvakr�t Notepad, a jedny Miny a u toho ��k�te 'city moje proradn�, Wokno dneska nespadne' " tak se neobjevuj� Neplatn� operace. Cht�l jsem j� oponovat, že jsou to babsk� pov�ry, ale rad�i jsem nic ne�ekl. Co kdyby na tom bylo n�co pravdy? U Svat�ho Syst�mu �lov�k nikdy nev�.

Vtom zaklepal na dve�e Zden�k, kolega novic. "Zdar Bill. Zlikvidovali dal�� sektu. Chce� se tam mrknout?" "Zdar Bill. Dob�e brachu. Vyraz�me."

L�za jako v�dy ustoupila p�i pohledu na na�e roucha. Tentokr�t se jich srotilo hodn�. Sly�el jsem v z�stupu n�jak� hlasy: "Apokalypsa! Drak DOS p�ich�z� zp�tky! S�ly P��kazov�ho ��dku se op�t probouzej�!" Nev�d�l jsem co je P��kazov� ��dek, ale ur�it� to je n�co hodn� temn�ho. Kolegovi Kamilovi, kter� se o n�m zm�nil v semin��i, napa�ili cel� m�s�c kl�tern� v�zen�, p��snou askezi a z�kaz hran� po��ta�ov�ch her.

Bl�tiv� stany, kter� l�za pou��vala m�sto domk�, byly vyp�leny. Bill dal, Bill vzal. Sekt��i zaplatili za svou herezi �ivotem. Ale vtom jsem zahl�dl uprost�ed popela z�blesk b�l�ho sv�tla. Kous��ek pap�ru a na n�m
/usr/bin/perl
hieroglyfy jsem si zapamatoval a pap�rek ihned zma�kal a polknul. N�jak� magie, ur�it�.

P��t� den jdu op�t ke zpov�di. Musel jsem asi chybovat, nebo� m� Modr� Smrt nav�t�vila znovu. Znovu proch�z�m davem k Chr�mu. "Sluha P�n� Billa! Nepadavost jeho du�i!" Sta��k, kter� se mra�il, je nyn� p��v�tiv�j��. St�le zasmu�il�, ale d�v� se na m�, jako by na n�co �ekal "/usr/bin/perl" �ept�m mu. "Tak�e ty taky..." na sta��kov� tv��i rozkvetl �sm�v. Vtom se p�ibl�ili bi�icov�. Obr�til jsem svou pozornost znova na star�ho mu�e, ale ten zmizel jako by se do zem� propadl.

"Chyboval jsem, Ot�e." "Snad jsi nepou�t�l Internet Explorer, p�ehr�va� MP3 a ICQ zar�z, bezbilln�ku?!" "Nikoliv, Ot�e. P�esto mne uboh�ho nav�t�vila Modr� smrt." "To není v�echno, vi�, synu!" pronikav� o�i kn�ze na�ly nejistotu v m�m pohledu. "Taky jsem... jsem" "CO jsi, p�i Ovl�dac�ch panelech, CO?" "Taky jsem vid�l... ale ne" "Sv�� se sv�mu past��i." "Ta... ta sekta,... v�era" "Bajty jsou a v bajty se obr�tili, synu." "Byl tam ... pap�rek... necht�l jsem se na n�j d�vat, opravdu ne..." t��sl jsem se po cel�m t�le. "Co st�lo na tom pap�rku? Zakl�n�m t� Instalac�, Reinstalac� a Z�lohou..." "St�lo tam.... /usr/bin/perl" Zorni�ky o�� Otce Pavla se roz���ily. "Co�e?!" "/usr/bin/perl, Ot�e."

Cela byla chladiv� a nehostinn�. Kat s dev�tiocasou ko�kou byl v pohotovosti. Biskup a Otec Pavel st�li nade mnou. "Takov� pap�rek jsi nikdy nevid�l. Opakuj to po mn�." "Takov� pap�rek jsem nikdy nevid�l." "Hmmm... to nezn� dost p�esv�d�iv�." nam�tl biskup, "dev�t ran!"

�vih! "Windows gracias."
�vih! "Windows gracias."
�vih! "Windows gracias."
�vih! "Windows gracias."
�vih! "Windows gracias."
�vih! "Windows gracias."
�vih! "Windows gracias."
�vih! "Windows gracias."
�vih! "Windows gracias."

Po absolvov�n� trestu jsem ode�el, ji� zcela o�i�t�n, k domovu. Za�al jsem ale pochybovat. Ty st�l� p�dy? Mus� tomu tak opravdu b�t? Pokud je Bill v�emocn�, pro� jsou tu sekty? Co znamenala ta tajn� �ifra? Kdo byl ten sta��k?

"Hled�, pan��ku, hled�? DOSov� moudrost P��kazov�ho ��dku je tu st�le. Neotupen�. �ist�." "B� pry�, ty star� �arod�jnice!" odsek�v�m. Jdu dom� a tam jsem zjistil, že v�echny m� Wordov� dokumenty maj� p�eh�zen� form�tov�n�. Asi jsem zh�e�il. Nebo ne? �erv�k pochybnosti hlod� a hlod�...

R�no se op�t brod�m davem "Nyn� m�ete bez obav po��ta� vypnout!" volaj� sv��kov� b�by sv� ozdravn� litanie. Sta��k je tu zas. "Dostals v�prask, chlap�e?" "Co je P��kazov� ��dek?" pt�m se rychle . "Ach, tak ty v� i tohle! Tam se zad�vaj� p��kazy pro syst�m v �ist� textov� podob�, hochu. P�i v�ech bitech a bajtech, on n�m zraje pro Tu�..." Lomoz. J�zda. Ryt��i ��du Velk�ho Excelu projeli n�m�st�m. Sta��k op�t zmizel. Ach jo.

V semin��i se u��me Excelov� tabulky. Neodva�uji se zeptat se kn�ze, ale bratr Mirek toho v� hodn� "Mirku, co je to '�ist� text'?" Mirek zbledl "Pouze text v MS Wordu je opravdu �ist�, p��teli." "Kterou verzi Wordu m� na mysli, brat�e?" zeptal se Kamil, "M�stem chod� zv�sti o �ist�m Textu a Otev�en�ch Form�tech."

Otev�en� Form�ty! Dal�� kam�nek do mozaiky. Ale jak s t�m souvis� "�ist� text?" a "/usr/bin/perl" ? "Bill v�" odpov�d�l bych doned�vna. Ale nyn� m�m pochybnosti. Je jen jedin� Syst�m? Jedin� Bill? Jedin� Windows?

"Chlap�e, za m�ch mlad�ch let to bylo v�echno jednodu���. ��dn� bly�tiv� Okna, pouze textov� p��kazy. Nepadalo to." lamentuje ko�en��ka. "Ale cel� na�e v�ra je zalo�ena na koncepci P�du a O�i�t�n�!" odsekl jsem "Nebo... že by... Otev�en� form�ty?" "J�, chlap�e, jak je to d�vno co jsem toto slovo naposledy sly�ela... U� nev�m co znamen�... odpus� skler�zu star� �eny, mus�m si asi koupit v�ce opera�n� pam�ti..."

Sta��k na trhu. Skr�val se v davu, ale jakmile m� uvid�l, hned s j�sotem p�istoupil bl�e. "Chlap�e, p�i v�ech zdroj�c�ch a debuggerech, tebe je�t� nedostali? St�le �ije�?" "Ano, star� pane." "Syst�m nemus� padat. P�esn�ji �e�eno je tu p�vodn� od toho aby programy nepadaly!" To bylo p�esn� opakem toho, co jsme brali v semin��i. Rd�m se a� do krve. Takov� blasf�mie! "Za chv�li tu budou str�n� na obch�zce, tak�e ti d�m jednu radu: n�sleduj..." Vtom se ozval �ev. Drak MS Office, dom�c� mazl��ek P�n� Billa, p�elet�l nad M�stem. Davu se zmocnil neklid, lid� za�ali zvedat ochran� amulety proti Jabl��k�m. Sta�ec zmizel jako p�ra nad hrncem.

V semin��i jsem zjistil že je n�s o jednoho m�n�. Bratr Mirek. Ten nejchyt�ej��. "Ten h��n�k spustil regedit.exe. Po�pinil Registra�n� Datab�zi v�plody sv�ho chor�ho mozku. Na mu�idlech se p�iznal dokonce k tomu, že instaloval Neleg�ln� software." "KOP�ROVAL SOFTWARE?" zeptali jsme se v�ichni jako jeden mu� �, Start Menu, ochra�uj n�s. Biskup pokra�oval "a byla u n�ho nalezena publikace o Disassemblingu a Crackingu." Libri prohibiti! �ern� u�en�! Ud�lal jsem si na hrudi znamen� Okna.

Probudil jsem se a v�ude velk� shon. "Bude se upalovat!" ozn�mila mi sousedka "n�jak� bezbilln�k se kone�n� setk� s V��nou Modrou Smrt�!" L�za v podhrad� se sb�hala k N�m�st� ovl�dac�ch panel�.

"Odvolej sv� temn� u�en�!" h��mal biskup. Kohopak to nevid�m na hranici — v�dy� je to tajemn� sta��k, kter� mi �u�kal sv� moudrosti! "Neodvol�m! Lid�, prohl�dn�te! Bill z v�s tah� pen�ze! P�i C��ku a Assembleru, p�i Perlu, X Window Syst�mu a Shellu, nebu�te jako ovce!" Vtom m� zahl�dl. V jeho o��ch jsem zahl�dl jisk�i�ku ��asti "V�ichni, kte�� pochybuj�, pochybuj� pr�vem! Nepou��vejte Word! Nepou��vejte uzav�en� form�ty dokument�! Hledejte Tu���ka! Tu���k�����"

Planouc� ohe� sp�lil t�lo h��n�ka. V hlav� m�m spoustu otazn�k�. Budu p�trat. Budu skl�dat st��pky a jednou snad v�echno bude jinak. "Tfuj, kac��!" odplivla si b�ba u hranice.

kyk | Pátek, 27. října 2006, 18:12 | | [ SPASITEL BILL] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: