Pátek, 8. prosince 2006
Lepsi nez Superstar, Ztraceni i VyVoleni

Reality show v dnesni dobe divakovi neprinasi temer nic noveho v pohledu na mysleni lidi, neprinasi temer zadne ponauceni, natoz hodnotnejsi informace. Socialni horror,�ktery�chci�predstavit, by vam mel alespon neco z toho nabidnout.

Nen�to�Reality show v prav�m slova smyslu, ale report�� o ��len�m zmaru, jeho��po��tek je�datov�n�na�26.�dubna�1986,�po�jedn�hodin�odpoledn�.�

N�kter�m�z�v�s�toto�datum�n�co�p�ipom�n�...�ano, je to datum, kdy v jedn� jadern� elektr�rn� do�lo vlivem mnoha chyb zalo�en�ch na ��len� nezodpov�dnosti a hrub� neznalosti technologie, strachu z�tehdej�� politick� moci a snahy za jak�chkoliv podm�nek splnit zadan� �kol ke katastrof�, jej� hrozn� n�sledky n�s budou prov�zet je�t� minim�ln� 600 let.

To je mimochodem doba, pokud se pod�v�me do minulosti, kdy na Zemi vrcholil pozdn� st�edov�k. Do t�to doby pat�� z�mo�sk� v�pravy Kry�tofa Kolumba i neblah� Kostnick� koncil, jeho� d�sledky v�ichni zn�me. Za tuto dobu se cel� sv�t zm�nil k nepozn�n�, nyn�j�� v�da a technologie je oproti tehdej�� jako z jin�ho sv�ta.

A pokrok nab�r� st�le rychlej�� tempo...

Pokrok�s sebou�p�in��i�jist�rizika,�kter�si�uv�dom�me,�a��kdy��jejich�d�sledky�poc�t�me�na vlastn� k�i, nebo sv�ch bl�zk�ch.

N�sleduj�c�report� �eny, kter� p�ekonala strach z neviditeln�ho nep��tele, v�s zavede do m�st na hranic�ch Ukrajiny, B�loruska a Ruska,�kde�do�lo�k�n�jv�t��jadern�katastrof�v�d�jin�ch�lidstva.

[ origin�l ]�a jeho [ �esk� p�eklad ]�

"Zatroubil treti andel, a z nebes spadla velka hvezda, horici jako pochoden, a padla na tretinu rek a na prameny vod. Jmeno te hvezdy je Pelynek. Tretina vod se zmenila v pelynek a mnoho lidi zemrelo z tech vod, protoze zhorkly."

kyk | Pátek, 8. prosince 2006, 10:39 | | [ Lepsi nez Superstar, Ztraceni i VyVoleni] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: