Neděle, 4. března 2007
Chuck Norris

Pravda o Chuck Norris-ovi

 1. Kdy� se ��k�: nikdo není dokonal�, Chuck Norris to pova�uje za osobn� ur�ku.
 2. Churk Norris um� pr�sknout ot��iv�mi dve�mi.
 3. Chuck Norris um� mluvit Braillov�m p�smem...
 4. Chuck Norris napo��tal do nekone�na. Dvakr�t...
 5. Chuck Norris zem�el p�ed 10 lety, ale Smrtka nem�la odvahu mu to ��ct...
 6. Chuck Norris jednou nav�t�vil Panensk� ostrovy. Te� se jmenuj� Ostrovy...
 7. Chuck Norris um� d�lit nulou...
 8. Chuck Norris m� pr�vo mluvit o Klubu rv���...
 9. Chuck Norris sp� v noci se sv�tlem. Ne že by se Chuck Norris b�l tmy, ale tma se boj� Chucka Norrise...
 10. Chuck Norris mus� t��dit pr�dlo na t�i hromady — b�l�, barevn� a krvav�...
 11. Chuck Norris jednou p�e�il sebevra�edn� atent�t. On byl atent�tn�k...
 12. Kdyz jde Bub�k sp�t, ka�dou noc se pod�v� pod postel jestli tam není Chuck Norris...
 13. Chuck Norris jednou nakopl Bruce Leeho a p�elomil ho vejp�l. V�sledek byl Jackie Chan a Jet Li...
 14. Chuck Norris je �ast�m d�rcem krve pro �erven� K��. Jen ne svoj� vlastn�...
 15. Pee Wee Herman byl zat�en za masturbov�n� na ve�ejnosti. Chuck Norris za masturbov�n� na ve�ejnosti dostal cenu...
 16. �v�carsko vlastn� ve skute�nosti není neutraln�. Jenom je�t� nezjistili na jakou stranu se Chuck Norris p�id�...
 17. Voda se va�� rychleji, kdy� se na ni Chuck Norris d�v�...
 18. Pokud ti Chuck Norris uk�e prost�edn��ek, ukazuje ti kolik sekund �ivota ti zb�v�...
 19. Kdy� Chuck Norris spadne do vody, nebude mokr�, ale voda bude Chuck Norris...
 20. Chuck Norris nem�l nikdy probl�m s alkoholem. Av�ak alkohol m� probl�m s Chuckem Norrisem...
 21. Teorie evoluce neexistuje, existuje pouze seznam �ivo�i�n�ch druh�, kter� nechal Chuck Norris p�e��t....
 22. Pokud m� Chuck Norris zpo�d�n�, �as by m�l rad�i sakra zpomalit...
 23. Chuck Norris dok�e p�lit mravence lupou. V noci...
 24. �ena nem�e b�t zn�siln�n� Chuckem Norrisem, proto�e to by znamenalo, že necht�la, aby se to stalo...
 25. Kdyby uk�i�ovali Chucka Norrise m�sto Je��e, mohly se slavit Velikonoce uz na Novej rok...
 26. Modern� �ist�c� prost�edky uv�d�j� že zni�� a� 99.9% mikrobu. Chuck Norris zni�� 100% �ehokoliv se mu sakra zachce...
 27. Vesm�r existuje, proto�e se boj� ��t na stejn� planet� s Chuckem Norrisem...
 28. Chuck Norris je prvn� �lovek, kter� porazil betonovou ze� v tenise...
 29. Slzy Chucka Norrise l��� rakovinu. �koda, že nikdy neplakal...
 30. V b�n�m ob�vac�m pokoji je 1 242 objekt� kter�mi v�s Chuck Norris dok�e zab�t v�etn� pokoje samotn�ho..
 31. Na posledn� str�nce Guinnessovy knihy sv�tov�ch rekord� je mal�m p�smem uvedeno že v�echny rekordy dr�� Chuck Norris, zde uveden� lid� jsou ti co jsou mu nejbl�...
 32. Chuck Norris dok�e vyhr�t hru Dostihy a s�zky ani� by vlastnil jedin�ho kon�....
 33. Nekte�� lid� nos� pyjamo se Supermanem. Superman nos� pyjamo s Chuckem Norrisem...
 34. T�hnut�m za oba konce dok�e Chuck Norris rozt�hnout diamant zp�t v uhl�...
 35. Chuck Norris je vegetari�n. To znamen� ze zv��e nesn� dokud ho pomoc� sv�ch p�st� nenavr�t� do vegetativn�ho stavu...
 36. Chuck Norris dok�zal, že jsme ve vesm�ru sami. P�ed jeho prvn� vesm�rnou expedic� jsme nebyli...
 37. Neexistuje ��dn� globaln� oteplov�n�. Chuckovi Norrisovi byla zima, tak v�c rozeh��l slunce...
 38. V aktu velk� filantropie p�edal Chuck Norris velk� dar americk� spole�nosti proti rakovin�. Daroval 6000 mrtv�ch t�l k v�zkumn�m ��el�m...
 39. Nejsou ��dn� odli�n� rasy, jenom zem� pln� lid�, kter� Chuck Norris zbil do r�zn�ch odst�n� �ern�, modr� a �lut�...
 40. Chuck Norris nep�e knihy. P�smena se sama zformuji do slov z �ir� hr�zy...
 41. Chuck Norris si v KFC objednal BigMac a dostal ho...
 42. Televizn� show Survivor m�la p�vodn� b�t o skupin� lid� vysazen�ch na ostrov s Chuckem Norrisem. Nebyli v�ak ��dn� pre�iv�� a nikdo není dost odv�n�, aby do�el pro nato�en� materi�ly...
 43. Tis�ce let v minulosti potkal Chuck Norris medv�da. Ten utekl na sever na Arktidu. Byl tak vystra�en, že v�ichni jeho potomci maj� b�lou srst....
 44. Velk� ��nsk� ze� byla p�vodn� postavena aby zabr�nila Chuckovi Norrisovi vstoupit do ��ny. �alostn� selhala...
 45. Jednou n�kdo nato�il Chucka Norrise, kdy� se na�tval. Nahr�vka byla pojmenov�na Walker: Texas Chain Saw Masacre...
 46. �as na nikoho ne�ek�... pokud to není Chuck Norris!
 47. Chuck Norris se nesprchuje. Zato se po��d koupe v krvi...
 48. Chuck Norris zni�il periodickou tabulku prvk�, proto�e uzn�v� pouze prvek p�ekvapen�...
 49. Chuck Norris nenos� hodinky. ON rozhoduje jak� je �as...
 50. K�men poraz� n�ky, n�ky poraz� pap�r, pap�r poraz� k�men. Chuck Norris poraz� v�echny 3 zar�z...
 51. Chuck Norris sp� s pol�t��em pod pistol�...
 52. Ve filmech X-Men nejsou pou�ity ��dn� speci�ln� efekty. Chuck Norris d�l� kaskad�ra v�em postav�m...
 53. Godzilla je japonskou verz� prvn� n�v�t�vy Chucka Norrise v Tokyu...
 54. Sc�na ve kter� Chuck Norris prohraje souboj s Bruce Leem, byla sc�na s nejdra���my speci�ln�my efekty v historii kinematografie v�ech dob...
 55. Kdy� Arnold v prvn�m Termin�torovi ��k� "J� se vr�t�m" mysl� t�m, že jde po��dat Chucka Norrise o pomoc...
 56. Na konci d�lu Walker : Texas Ranger nejede seznam herc�, ale seznam �mrt� b�hem nat��en�...
 57. Chuck Norris zn� posledn� ��slo ��sla p�...
 58. Jedin�m d�vodem, pro� Chuck Norris neobdr�el oskara za v�kon ve filmu "Sidekicks", je strach p�edat Chuckovi jak�koliv tup� kovov� p�edm�t. To je prost� sebevra�da...

kyk | Neděle, 4. března 2007, 15:47 | | [ Chuck Norris] Sd�let 


Komentáře

Chuck Norris (Michal - Mail - WWW)
Je pravda, že Chuck Norris napo��tal do nekone�na, ale m�lokdo v�, že pozd�ji napo��tal je�t� d�l...Vaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: