čtvrtek, 8. března 2007
Mobilring reloaded?


Dnes mi v RSS �te�ce p�ist�l feed s p�kn�m n�zvem "Porn Manager 2" , ale�co�je�zaj�mav�j��,�jeho�zdrojem�je�mobilring.cz.

�e by se chystal n�vrat mobiln�ho�port�lku�kter�si�d�val�za�c�l�ukazovat�cestu,�kterou�ostatn�n�sleduj�?�(...jeden kruh vl�dne v�em...)�?�

Jak�musi�pohybu�v�k�du�mobilringu�nasv�d�uje�i�[ c�l�odkazu�feedu�]�

kyk | čtvrtek, 8. března 2007, 23:20 | | [ Mobilring reloaded?] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: