Pátek, 9. března 2007
Proc miluju Windows?

Reakce na clanek na Lupe

(zaryt� odp�rci Win pros�m p�esko�te tento p��sp�vek)

Jednodu�e proto, že po nainstalov�n� syst�mu nemus�m (t�m��) nic dal��ho nastavovat v OS pro p�ipojen� k internetu a dal��m z�kladn�m �inostem.

Nenut� mne nic tr�vit �as nav�c hrab�n�m se v syst�mu, abych rozchodil jakoukoliv periferii, atd.Nemus�m hledat a stahovat dal�� a dal�� .rpm kv�li hr�zn�m z�vislostem) Windows je zkr�tka v instalaci plnohodnotn� BFU ready syst�m pro nen�ro�n�ho u�ivatele jako jsem nap�. j�.

Tedy u�ivatelsk� komfort p�edev��m. Tak tomu p�edpokl�d�m je i u naprost� v�t�iny b�n�ch u�ivatel� PC v dom�cnostech a kancel���ch. Ot�zkou je, jak to bude s podporou Vista k roz���en�m hardware, jako jsou nap�. grafick� karty atakd�le. Pokud tomu bude tak, jako v XP, neboj�m se p�echodu.

Ch�pu postoj spr�vc� s�t�, server� a v�voj��� jejich n�klonnost k Linux-based syst�m�m jako Fedora, Ubuntu, Debian a dal��ch, bezpe�nost je d�le�it� a nepostradateln� v t�to dob� pln� spamu, vir�, worm�, trojan�, rootkit�, adware a malware. D�ky (nejen) jim tak� m�eme vyu��vat na�e Windows pro b�n� �innosti v kancel���ch.

Pokud mi nab�dnete n�jak� Linux-based syst�m, kter� mi nab�dne stejn� u�ivatelsk� komfort jako Windows, r�d a rychle si jej nainstaluji a budu jej vyu��vat.

kyk | Pátek, 9. března 2007, 8:38 | | [ Proc miluju Windows?] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: