Pátek, 23. března 2007
Barbariana

Sta� se kr�lovnou bojovnic

Zahraj si prvn� WAPov� RPG multiplayer na �esk�m WAPu!

Domluv se s p��teli na dlouh�ch krvav�ch bitk�ch, za�ij ten kr�sn� pocit z por�ky protivn�ka, kter� jen bezmocn� le�� ubit u tv�ch nohou a �ek� na posledn� r�nu, r�nu z milosti, po kter� ukon�� jeho kr�tk� a nicotn� �ivot. V�dy� pocit v�t�zstv�, �sp�chu a uzn�n�, to je pocit po kter�m tou��! Bude� hrdinou, soupe�i budou pro��vat nemal� utrpen� z tv�ch �sp�ch� v boji. V�z, že ka�d� m� �anci st�t se mocn�m a siln�m, pot�ebuje� jen dv� v�ci: odvahu a vytrvalost. Tak ji� nev�hej a vezmi osud do sv�ch rukou!

Vejdi do ARENY...

Tak toto je �vodn� slovo k prvn�mu masov�mu WAP RPG multiplayer online h�e.

Tv�m �kolem je tr�nova svou barbarku v s�le a obratnosti, nakupovat zbran� a zbroj, a s n� bojovat v Ar�n�. Zde s po�tem vyhran�ch souboj� z�sk�v� barbarka nejen zku�enosti, ale i pen�ze k n�kupu dal��ch zbran� a tr�ninku.

Ve h�e se setk� jak s s takzvan�mi bot-y, tak i s re�ln�mi protivn�ky, pokud �ekaj� v ar�n� na boj. Lze tak� protivn�ka vyzvat a nap��klad si s kamar�dem ud�lat soukrom� souboj.

Pro porovn�n� �sp�chu slou�� sk�re, kde jsou uvedeny nejlep�� bojovnice.

V aplikaci nechyb� ani po�ta pro posl�n� soukrom�ch vykaz�, ale i chatovac� m�stnost.

Tato hra je um�st�na na WAPov� adrese [ http://barbariana.nawapu.cz ], lze ji vyzkou�et i p�es webov� prohl�e�. Vyhledem k tomu, že je prim�rn� ur�ena pro mobiln� u�ivatele, je design jednoduch�, pr�v� ur�en� pro mobiln� telefon. Bli��� informace o h�e najdete na [ http://barbarianaweb.nawapu.cz ].

V�voj hy zaji��uje skupina Bender Software, jde o druhou verzi hry.

P�eji p��jemnou z�bavu p�i boj�ch v Aren�!

kyk | Pátek, 23. března 2007, 3:10 | | [ Barbariana] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: