Středa, 2. května 2007
Hledat dovolenou

a p�es mobil?

N�kte�� z n�s si vyb�raj� dovolenou na posledn� chv�li, kdy� zrovna vyjde volno v zam�stn�n�, nebo se rozhodujeme podle ceny Last minute.�

Na mobiln� adrese [ http://zajezdy.nawapu.cz ], p��padn� u V�s, kte�� pou��v�te prohl�e� Opera, m�ete vyb�rat z n�kolika set tis�c z�jezd� on-line, s popisem prost�ed�, m�stn�ch zaj�mavost� a zp�sobech vy�it�. Samoz�ejmost� je telefonick� kontakt na zprost�edkovatele.

Ve�ker� CK, kter� do t�to aplikace poskytly sv� z�jezdy jsou:
- povinn� poji�t�n� proti �padku
- prov��en� dlouhodobou spoluprac�

Slu�bu poskytuje spole�nost MEGAWAP a.s.

kyk | Středa, 2. května 2007, 18:58 | | [ Hledat dovolenou] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: