čtvrtek, 10. května 2007
TIP - N�prava syst�mu po virov�m �toku

Taskmgr (Task Manager), Windows Firewall

Pokud u� se va�e PC stane ob�t� virov�ho �toku, po jeho vyl��en�, vymaz�n� vir� a infikovan�ch soubor� (v�born� se mi osv�d�il program KillBox), se ob�as stane, že je nedostupn� Spr�vce �loh (taskmgr.exe),�a�je�v�PC.�P�i�pokusu�o�jeho�spu�t�n�se�ozve�hl�ka�"Spr�vce tohoto PC zak�zal spu�t�n� tohoto programu".�

V�tomto�p��pad�pom�e�Start�=>�Run/Spustit�=>�regedit�=>�HKEY_USERS\[dlouhe cislo reprezentujici admin�ucet, napr. S-1-5-21-1234567890-123456789-123456789-1004]\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr�0X00000001�(1)�=> zm�nte�na�0X0000000�(0).

 

Dal��m�dobr�m�programem�pro�pomoc�je�Dial-a-fix,�kter�v�m�pom�e�reinstalovat�nebo obnovit n�kter� sou��sti�syst�mu�bez nutnosti reinstalovat Windows

kyk | čtvrtek, 10. května 2007, 12:57 | | [ TIP - N�prava syst�mu po virov�m �toku] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: