Středa, 12. září 2007
Pro� pou��v�m Operu

Diskus� na toto t�ma se v posledn� dob� objevilo dost a m� ned� ne� na n� reagovat.

P�ed n�kolika m�lo lety p�i m�ch za��tc�ch s tvorbou internetov�ch str�nek (za��te�n�kem jsem doposud) bylo stejn� jako dnes nutnost� optimalizovat tvo�en� str�nky pro v�ce prohl�e��, ne jen pro Internet Explorer (IE). Tak jsem se k n� dostal.�

Jako, t�m��, oby�ejn� u�ivatel mne zaj�mala asi tak, že jsem ji spustil, pouze kdy� bylo pot�eba. Zvyk je �elezn� ko�ile a n�vyk na IE byl v t� dob� dost siln�, tud� jsem nem�l pot�ebu p�ech�zet. U�ivatelsk� rozhran� — n�kdo ��k� kr�sn� �esky GUI — bylo v t� dob� trochu neobvykl�, reklamn� pruh a je�t� jak�si li�ta po stran�. Nicm�n�, pracovat se s n� dalo p�i m�ch n�roc�ch v t� dob� velice obstojn�.

B�hem �asu ale za�aly probl�my s virov�mi n�kazami a jednou z velk�ch otev�en�ch bran �do m�ho PC byl pr�v� MS IE. Volbou tehdy bylo, neznaje linux, pou��v�n� jin�ho prohl�e�e jako prioritn�ho. Zku�enost s FireFoxem od Mozzily, kdy byl (v t� dob�) schopen zabrat obstojnou ��st opera�n� pam�ti (na sta�i�k�m PC s 128MB RAM s Windows 98 ��dn� probl�m), mne donutila hledat d�l. Kdysi obl�ben� prohl�e� Netscape Navigator (NN) ve m�, nev�m pro�, d�v�ru nevzbudil. Tak�e Opera.

P�ipom�n�m, že jsem v t� dob� nebyl ��dn� prof�k, co se hrabe v konfigurac�ch prohl�e�� a instaloval des�tky plugin�, tak�e jsem jej� pou��val� jako� B�n� Franta� U�ivatel� (BFU).� Pak mne ale za�alo zaj�mat, co vlastn� v�echno um�. A 'Objevil jsem!'�n�kolik z�sadn�ch funkc�, kter� ze mne ud�laly t�m�� v�hradn�ho u�ivatele Opery.�

Popo�ad�:�

  • �E-mail klient, kter� um�, co pot�ebuji, tedy klasiku — kontakty, automatick� stahov�n� (to zvl�daj� v�echny), rychl� indexovan� vyhled�v�n�, a P�EDEV��M, 'jako bych o n�m nev�d�l' — tedy že je integrov�n v prohl�e�i. do t� doby pou��vaje www rozhran� pro p��stup k po�t� to byla prvn� v�c, kterou jsem si nastavil a dlouho vyu��val. Dnes, z d�vod� pracovn�ch, pou��v�m Thunderbird, to jen pro po��dek.
  • �Zobrazen� WAP-ov�ch str�nek (v t� dob� jsem koketoval s t�matikou jejich tvorby, a st�le v t�hle oblasti n�jak fu�uji). Na tuhle funkci jsem p�i�el n�hodou, a Noki�ck� browser z Nokia Mobile internet toolkitu se odebral k v��n�mu sp�nku.
  • cache, Cache, CACHE! Vlastnost prohl�e�e, kdy se p�i vr�cen� o krok zp�t st�nka nena��t� cel� znovu, byla a je st�le pro mne �chvatnou z�le�itost�. P�i pomal�m p�ipojen� nebo vypl�ov�n� obs�hl�ch dotazn�k� se stala nepostradateln�m pomocn�kem.
  • Navazov�n� p�eru�en�ch stahov�n�. Um� tohle v� IE nebo FF v z�kladn� instalaci? Kdo stahoval p�es GPRS nebo vyt��enou linku (tehdy SPT) n�jak� v�t�� objemy dat v�, co s �lov�kem ud�l�, kdy� se mu p�i 90% stahovan�ho souboru p�eru�� spojen�.

To byly v�ci, z�sadn� v�ci. Dal��, kter� u� tak d�le�it� nejsou, ale zp��jemn� �ivot, jsou:

  • ��Okna jako listy. V�ichni v�me, o �em mluv�m.
  • �Ji� vzpom�nan� li�ta po stran� pro p��stup k pou��van�m funkc�m (historie, pozn�mky, archiv stahov�n�, informace o str�nce)
  • mo�nost zm�nzy vzhledu prohl�e�e. Dodnes pou��v�m vzhled Breeze Simplified Micro, s zobrazen�m stavov�ho ��dku uvnit� panelu Adresa. Malink� listy str�nek a tla��tka rovn� se v�c m�sta pro zobrazen� str�nky.�
  • Top 10 — Hezk� funkce, kdy zjist�te, co nejv�c nav�t�vujete N�kdo vdolky, jin� holky.
  • Lupa, tedy zoom. Pot�ebuji zv�t�it/zmen�it str�nku, zv�t��m/zmen��m ji tedy� CELOU, I S OBR�ZKY.�

Nyn� ji� m�te dostatek indici�, abyste mohli odhalit vraha. Pardon. Nyn� ji� m�te dostatek indici�, kter� m� vedly k pou��v�n� tohoto minoritn�ho prohl�e�e.

A že není obl�ben masou? Koho to zaj�m�, pros�m v�s. Opera si na nic nehraje, sna�� se d�lat software pro lidi. Dnes, kdy je tahounem trhu mobiln� komunikace, zam��uje v�e na jej� mini-verzi do mobil�, a jej� �sp�ch je a� neskute�n�. A že m� ob�as probl�my s Ajaxem? Ajax je JavaScript, a� si kdo chce co chce ��k�. P�ed �asem by za pou�it� JS ve str�nce v�voj��i div nekamenovali, dnes je to 'modern� n�stroj'. Houby s octem star� Bla�kov�, Ajax je jen MARKETINGOV� N�STROJ.

Z�v�rem bych cht�l ��ct, že nejsem, a� �l�nek pro tebe, �ten��i, mohl tak vyzn�t propag�torem, fanatikem Opery. Nejsem oddan�m p�ikyvova�em Radka H. Neodsuzuji IE, FF, nebo jin�, minoritn� prohl�e�e. Ka�d�mu podle jeho chuti.

Howgh.

kyk | Středa, 12. září 2007, 8:20 | | [ Pro� pou��v�m Operu] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: