čtvrtek, 24. ledna 2008
Specifikace HTML5 ofici�ln� vy�la

Kone�n� je na stole specifikace HTML5, na kterou jsme dlouho �ekali. Co p�inesla?

Docela podle m�ch o�ek�v�n� — konzervativn�, ale trendy. Zjednodu�en� n�kter�ch procedur, jako jsou deklarace doctype a charset, roz���en� fonk�nosti, p�r p�idan�ch element�, n�kter� zm�nily posl�n� a semantick� v�znam a p�r bude jako p�e�itek nebo pro nadbytek vy�krtnuto ze seznamu.

 

Zm�ny: �

 

 • �p�i deklaraci xml m�e b�t html5 reprezentov�no jako xml. Ta ov�em vy�aduje striktn� dodr�en� z�sad p�rovosti.�
 • encoding <meta http-equiv... odzvonilo, pou��vejte <meta charset="k�dov�ni">
 • doctype: <!DOCTYPE html>

 

 

�Nov� elementy:

 

 • section — odd�len� logick�ch ��st� dokumentu. Vyu�iteln� s nadpisy
 • article - ur�uj�c� textovou (obashovou ��st dokumentu, nap�. spot na blogu)
 • aside — text relativn� k contentu, nap�. menu souvisej�c� k obsahu,
 • header — ��st dokumentu ozna�en� jako z�hlav�, hlavi�ka
 • footer — pati�ka
 • nav — reprezentuje navigaci dokumentu
 • dialog — s <dt> a <dd> elementy pou�iteln� pro dialogy
 • figure — titulka, z�hlav� nap�. grafiky, videa
 • audio a video — pro multimedi�ln� obsah
 • embed — i pro pluginy
 • m — jako ozna�en� text, "marked text"
 • meter — ne pro metry ale pro vyj�d�en� obsahu, rozsahu, vyu�it� m�sta
 • time — pro teprezentaci �asov�ho �daje
 • canvas — dynamick� grafika
 • command — pro zad�n� p��kazu
 • datagrid — interaktivn� zobrazen� stromov� struktury nebo tabulkov�ch dat
 • details — net�eba nic dod�vat
 • datatemplate, rule, a nest — pro n�vrhy templat�
 • event-source
 • output — jin� reprezentace strojov�ho v�stupu
 • progress — pro zobrazen� pr�b�hu nap�. na��t�n� objemn�ch dat
 • input type nov� m�e obsahovat tyto hodnoty:�datetime, datetime-local,�date, month, week,�time, number, range, email, url

Nov� atributy:

 

 • a — atribut media, ping
 • area atributy media, ping, hreflang, rel
 • base — target
 • li — value
 • ol — start
 • autofocus — pro input, , select, textarea a button�
 • form — pro input, output, select, textarea, button a fieldset� — nap�. jeden input pro v�ce formul���
 • replace - pro input, button a form
 • datalist — pro form a select
 • required — pro input a textarea — u� nemus�me hl�dat (ne)vypl�ov�n� polo�ek
 • inputmode — o�ek�van� vstup pro input a textarea
 • disable — pro fieldset
 • autocomplete, min, max, pattern a step — v input pro nastaven� rozsahu zad�n�
 • list — pro datalist a select
 • template — pro form�tov�n� input a button
 • type, label a autosubmit vyu�iteln� v menu
 • scoped — pro style
 • async pro element script
 • manifest — pro html

Glob�ln� atributy: contenteditablecontenteditable, contextmenu, draggable, irrelevant, onevent-nameonevent-name, onmessage v nov�m elementu event-source

Atributy opakov�n�: repeat, repeat-start, repeat-min,�repeat-max

Zm�ny v�znamu element�:

 

 • a bez href je kotvi�kou
 • adress se jinak segmentuje
 • b a i ztr�cej� d�le�itost, vyu�iteln� leda pro styl
 • hr jako t�matick� odd�lova� odstavce
 • zm�na funkce label
 • menu pro aktu�ln� menu
 • small jako pozn�mkov� p�smo (stylisticky)
 • strong nab�v� s�mantick�ho v�znamu p�ed stylem�

Chyb�j�c� elementy:

 

 • basefont
 • big
 • center
 • font
 • s
 • strike
 • tt
 • u
 • frame�
 • frameset�
 • noframes
 • acronym
 • applet
 • isindex
 • dir

Chyb�j�c� atributy:

 

 • accesskey — a, area, button, input, label, legend a textarea
 • rev a charset attributes — link a a
 • shape a coords — a
 • longdesc — img a iframe
 • target — link�
 • nohref — area
 • profile — head
 • version — html
 • name — map, img, object, form, iframe, a�
 • scheme — meta
 • archive, classid, codebase, codetype, declare a standby — object.
 • valuetype a type — param
 • charset a language — script
 • summary — table
 • headers, axis a abbr — td a th.
 • scope — td

Dal�� podrobnosti viz zdroj:�http://www.w3.org/TR/html5-diff/

 

 

kyk | čtvrtek, 24. ledna 2008, 0:30 | | [ Specifikace HTML5 ofici�ln� vy�la] Sd�let 


KomentářeVaše jméno
V� e-mail:
URL va�ich str�nek:
Nadpis:
Text: